Usizi olubhekene noNdlunkulu uGwabini

773

Usehlanyukwe ngamazinyane awazalayo ngombango wobuKhosi bukaZulu

UNDLUNKULU uGwabini echaza ngobunzima bokuhlukana kwesisu sakhe ngenxa yombango wesihlalo saseNdlunkulu kaZulu.
ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

JOHN HLONGWA

UBALISA ngobuhlungu abhekene nabo uNdlunkulu weSilo uBhekuzulu, uMayvis Maud Zulu, uMaZungu (85) odume kakhulu ngelikaGwabini
njengoba ethi amazinyane awazala esiswini futhi ahlala nawo esigodlweni saKwaDlamahlahla, eMahhashini, KwaNongoma, amhlamukile ngenxa yombango wesihlalo sobukhosi. Lo mbango uqale ngemuva kokukhothama kweSilo uZwelithini kaBhekuzulu obuze ngoNdasa (March) wonyaka odlule. ILANGA LangeSonto lithole lokhu ngesikhathi livakashele khona KwaDlamahlahla naKwaNxangiphilile ngoLwesine. Umbango obushisa phansi ubuphakathi kwabaNtwana baka-Mdlokombana abebephikisa ukuphakanyiswa kweNgonyama uMisuzulu kaZwelithini esihleli ngokusemthethweni esihlalweni njengoba nesitifiketi esiphuma ku-Mengameli Cyril Ramaphosa sesashicilelwa, sekusele ukuba sedluliselwe kwiMbube emcimbini okhonjwa ngasekupheleni kuka-Mandulo (September) eThekwini.


“NGIQHATHWE WUKUHAMBISANA NOSHENGE NOKWESEKA INDLOVUKAZI UMANTFOMBI”
Ubebangiswa nguMntwana uSimakade ongowokuqala esendeni likaMdlokombana, noMntwana uBuzabazi ozalwa nguNdlunkulu uKaMathe waKwaDlamahlahla. UGwabini kuyaziwa ukuthi ubeseka iSilo uMisuzulu kulo mbango selokhu waqala. Ngeledlule esigodlweni KwaKhangelamankengane bekunendumezulu yomcimbi wokufaka iSilo uMisuzulu esibayeni, kanti noMntwana uSimakade ubesanda kungena esibayeni esigodlweni eNyokeni. Enkulumeni ekhethekile uGwabini abe nayo neLANGA LangeSonto, udalule ubuhlungu anabo ngokuhlukana izigamu kweNdlunkulu kaZulu. Uthi zimbili izinto ezimdalele amazinyo abushelelezi emazinyaneni aphikisa ukubekwa kweSilo uMisuzulu. Eyokuqala kube wukuthwala ngeqoma uNdunankulu kaZulu, uMntwana uMangosuthu Buthelezi, nokukhuluma iqiniso lokuthi uMntanenkosi iNdlovukazi Mantfombi Dlamini-Zulu, nguyena ozala inkosi.


UTHI UKUKHULUMA IQINISO KWAMDALELA INZONDO
“Inkinga iqale kwebuza iSilo uZwelithini. Bekumele ngikhulume iqiniso ezinganeni zami ukuthi umntanenkosi uzala inkosi. Nalayikhaya amazinyane eSilo aganele kwezinye izizwe afike azale amakhosi. Izinyane lami uNomusa lashadela ebukhosini bamaRharhabe, e-Eastern Cape sekwebuze inkosi kwaqokwa yena njengebamba. “Naye kuthe uma eshona kwangena indodana yakhe okulindeleke ukuba igcotshwe ngokusemthethweni maduzane nje. Manje layikhaya kungani umntanenkosi ebengeke ayizale inkosi? Nguyena vele obekumele ayizale,” kusho uGwabini ngokucasuka. Uphinde wacaphuna omunye umlando waseNdlunkulu kaZulu othinta uMntwana uMangosuthu Buthelezi, wathi: “UMntwana uMagogo ozala uNdunankulu kaZulu waganela esithenjini esizweni sakwaButhelezi, wafike wazala iNkosi, uMntwana uMangosuthu futhi akekho umuntu ongawazi lowo mlando eNdlunkulu kaZulu,” esho.


UCHAZA NGOKUJULA NEZIMPANDE ZIKASHENGE ENDLUNKULU KAZULU
UGwabini uphinde wakhuluma ngobudlelwano bakhe noMntwana waKwaPhindangene, wathi bude kakhulu. “Ngafika layikhaya ngizogana ngo-1960, uMntwana ubekhona, kunguyena okhuluma izindaba zalapha ekhaya ezibucayi. INkosi engangiyiganile uBhekuzulu kayikho
into eyayiyenza ngale koMntwana. Ubembiza, amthume izinto ezibucayi zomndeni. “Ngisho iNkosi uBhekuzulu isidunguzela kakhulu, nguyena uMntwana obelokhu ekhona eduze kwayo, wayeze ayifunele odokotela abazimele ukuba bazohlenga impilo yayo. Ngisho isikhotheme umngcwabo wawuphethwe nguyena uMntwana,” kuchaza uGwabini. Uphinde wakhuluma ngobuhlungu abhekene nabo njengoba amazinyane akhe engayingeni indaba yakhe. “Kubuhlungu ukuthi lapha ekhaya kasinakani. Izingane zami ngiyaye ngizibone sezivela komabonakude ziphikisa ukuqokwa kweSilo. Ngisho ziphuma lapha ekhaya zigcina ngosawubona nje. Akekho onaka omunye, nami ngiphuma ngizihambele, nazo ngokunjalo.


UNETHEMBA LOKUTHI ISILO UMISUZULU SIYOBAXOLELA ABASIVUKELAYO
“Sengithemba umthandazo nabefundisi ngoba balokhu bezame njalo ukusihlanganisa siyiNdlunkulu. Uma ngingaficwa wukufa ngiyofa ngibalisa ngezingane zami. “Amathemba sengiwabeke eSilweni uMisuzulu ukuthi mhla sebezehlisa, siyokwazi ukubaxolela,” kubalisa uGwabini. UGwabini ungu-Ndlunkulu wesine we-Silo uBhekuzulu. Wathola amazinyane ayisihlanu, uMntwana uNtombizodwa owashona engozini yemoto, uMntwana uNomusa obeseganile, uMntwana uVulindlela,uMntwana uMathubesizwe noMntwana uMxolisi. hlongwaj@ilanganews.co.za

Previous articleIjwabu elinganakekelwa lingakulethela izifo
Next articleUhlanze lonke iqiniso ngokubulala uyise athi ubengamzali