USkhova ungu-Einstein kamaskandi

  473

  NGOSIBA LUKAREV: MKHEKHELEZI

  MINA Rev Mkhekhelezi njengendoda engenamona, ngiyishayela ihlombe lebandla esibayeni le nto kaMthandeni “Skhova” Manqele. Ngumuntu onomona owu-higher grade kuphela ongeke ayincome le nto kaSK. Umfana wami oneminyaka ewu-14, wangifundisa ukuthi uma indlela ejwayelekile yokwenza izinto ikwehlula, zama enye indlela. Wahlulwa wukudla ngesipuni eseyingane, wathatha lezi zinduku zamaChina, kuze kube namhlanje udla ngazo.

  Indaba yengoma ehlukanise unyaka oKhozini FM – eholele ekutheni sibone ongqongqoshe benhlamba ezinkundleni zokuxhumana, kuthukwa umfana waseMandaba, uKhuzani, sengathi nguyena ozimemezele njengomnqobi – kayimthenanga amandla uSK ngengoma yakhe ayicula nontombazanyana lo abathi nguLwa Ndlunkulu, iPelis. Nakhu enomcimbi ngakubo eMdletsheni khona namhlanje, egcoba le ngoma yakhe, eyichoma uphaphe lwegwalagwala. Ngithi nje SK, yize mina nawe singajwayelene, futhi ngimanqika ukuthi sijwayelane ngoba ngiye ngizwe kuthiwa uyanyomfana uma uthandile, ibambe lapho nsizwa yakithi.

  Uma abantu bengakushayeli ihlombe uma usina, akusho ukuthi usina imbudane – uphambana nehlombe njengomlungu edansa – kuyenzeka kube wukuthi laba abaqoqelene esibayeni izinhliziyo zabo sezikugalaza webhodwe lenyama elibila laphaya eceleni kwexhiba. Nakhu nje nosomahlaya kabanqeni ukusho ihlaya kuhleke bona kuqala. Uyabona ngalo mcimbi, kuyasho ukuthi uyabuphila ubukhova bakho. Phela kuye kuthi ezinye izinyoni zimatasa emini zingqofana nopopo babantu, isikhova sibe silele siphupha amasu okubamba izinhlwabusi ntambama.

  Uyabona ngale oyenzile, ukhombise ukuba ngu-Albert Einstein kamaskandi. Phela kuthiwa umfo ka-Einstein wayelala amahora awu-10 ebusuku, abuye ahlephule emini ephupha ama-formula. Ukube benginenkece nje, ngabe nami ngiseMdletsheni ngiyokuzwa uthi: “Wangala ntombi yam’ eyangalayo – wangala ngingenaluthi ngiahlupheka ngilal’ eskhumbeni.” Lokho-ke akusho bakithi ukuthi uSkhova uyiqhawe lami, mina ngingumuntu kaMajotha, umfo kaJikijel’ emaweni. Hhawu ziyolala izinsizwa madoda. “Awukikizele mama – owa-zala le nsizw’ ema, yasuk’ indaba!” sekusho iJothas madoda.

  Sethembe ukuthi abalandeli bakho bazothobeka amanxeba ngalo mcimbi futhi bayeke ukuzama ukubutha ubisi oseluchithekile ngenkezo yenhlamba ezinkundleni zokuxhumana. Kuyokusiza-ke nokuthi ufike lapha kuRev Mkhekhelezi uzolanda izibusiso ngoba lo mcimbi kufanele ube minyaka yonke, upike nomRev azothi umemeza nje noma amanoni akhe amabili. Phela singamagagu thina emaChunwini, ubuze uNgizwe lapho.

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleI-DA izishaya isifuba ngokucindezela uMasipala weTheku kolwezikweletu zezakhamizi
  Next articleUfihlwa kusasa uZagallo owanqoba iNdebe yoMhlaba yeFifa amahlandla amathathu