Usola amaNazaretha ngokumdicilela phansi

2916

Indaba isuke ngokuhlonipha kwakhe uNyazilwezulu ngeziqu

TSEPO MOLEFE

INKOSI yebandla lakwaShembe ohlangothini lwaseBuhleni, uMduduzi Shembe, yathweswa iziqu zokuhlonishwa ngokuba
nguSolwazi
ISITHOMBE NGU: sabelo masuku

SIFANE neva logagane elihlabe lephukela kumsunguli wesikhungo sezenkolo isenzo samanye amalungu ebandla lamaNazaretha, awasola ngokumbhuqa ezinkundleni zokuxhumana, edicilela phansi isikole sakhe, iNational Congregation School of Theology ngoba wahlonipha iNkosi yamaNazaretha aseBuhleni, iNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ngeziqu zobusolwazi emcimbini owawuse-Inkosi Albert Luthuli Convention Centre,
eThekwini mhla ka-9 kuNhlolanja (February).
USolwazi Zwelonke Amos Makhathini, weNational Congregation School of Theology, eMgungundlovu, uthi kunamalungu aleli bandla athi uyazincengela oNyazini (ngokuluhlonipha), ufuna ukuduma ngalo, isikole asiholayo kasibhalisiwe siwuqhibukhowe, ungumngani woNyazi futhi kuthiwa akatholakali ukuze acacise ngesikole.
Uthi kakukaze kuye muntu waleli bandla kuyena ambuze ngesikole, kodwa bayakwazi ukugijimela ezinkundleni zokuxhumana nasemaphephandabeni basho abakuthandayo bengazange bazihluphe ngokubheka lesi sikole kwi-internet.
Utshele ILANGA ukuthi abantu mabangalokhu beqagela ngesikole sakhe baze basibize ngoqhibukhowe, kwazise sisemthethweni futhi sibhalisiwe eMnyangweni weMfundo ePhakeme eNingizimu Afrika.
Ngaphandle kokuhlonipha uNyazi ngalezi ziqu ezazibelethene nezeHumanitarian ne-International Relations, wahlonipha noMfu Friend Nzama neNkosi yamaQadi, uMqoqi Ngcobo ngezobudokotela kwiHumanitarian.
“Abantu mabangakhulumi into abangayazi, bangithuke ngengikwenzile. UNyazi ngiluhloniphe ngalezi ziqu ngoba ngaya kuyisemkhulu, iNyangayezulu (iNkosi Amos Thula Shembe) ngiyocela abantwana njengoba nganginga-batholi emshadweni. Leli jazi esiligqokise lona, eqinisweni ngelikayisemkhulu, kodwa liwele kulona njengoba kuyilona oluseBuhleni.
“AmaNazaretha mawangathathi izingxabano zangaphakathi bese ezembathisa bonke abantu abasondela oNyazini. Kangiyena umngani woNyazi, kodwa imisebenzi yalo ngiyayazi njengoba lubizwe nguNkulunkulu ukuhola abantu bakhe.
“Lokhu kokunqakisana ngegama lesikole sethu, kuwukudelela nje-ngoba sekubhalwa amaheheba ezincwadi ziya kubahleli bamanye amaphephandaba sihlekwa ngokuhlonipha uNyazi,” kusho uSolwazi Makhathini.
Ebuzwa yiLANGA ukuthi ngabantu abanjani abahlonishwa yisikole sakhe ngeziqu, uthe: “Uma sizohlonipha umuntu sibheka amagalelo akhe emphakathini ahlala kuwona. INkosi yamaQadi yona siyihloniphe ngokubumba isizwe samaQadi nokugxilisa ubunye kusona.
“Noma ungangivusa ebusuku ngizongena kwi-internet ngikuvezele ukuthi isikole sisemthethweni njengoba sibhalisiwe kwi-International Accredited Organisation (IAO). Singaphansi kweLos Angels Development Church and Institute eCalifornia, e-United States (of America). Sethulwe emphakathini mhla ka-27 kuMfumfu (October) 2018 emcimbini owawuseCliffdale, phakathi kweTheku noMgungu-ndlovu lesi sikole sethu.”
UMnu Thokozani Mncwabe, okhulumela amaNazaretha aseBuhleni, uthe uSolwazi Makhathini makangakhathazeki ngabamgxekayo. “Siyakuzwa lokho kugxekwa kukaSolwazi Makhathini ngokuhlonipha uNyazi, makehlise umoya ngoba ukugxekwa kwakhe kusho ukuthi ikhona into enhle ayenzile.
“Ngikhuza nangakithina eBuhle-ni ukuba bayeke ukugijimela ezinkundleni zokuxhumana bayokhuluma khona. Uma bengagculi-sekile ngokwenzeka ebandleni, mabalandele imigudu efanele ukuzwakalisa ilaka labo.
“Lokhu kokuhlonishwa koNyazi sikushayela ihlombe, uma singabo-ngi ngubani ozosibongela?” kubuza uMnu Mncwabe. UMnu Nkululeko Mthethwa, okhulumela indlu yaseThembezinhle, eholwa yiNkosi Phinda “Kukhanyakwelanga” Shembe, uthe kunzima ukuphawula esikhalweni sikaSolwazi Makhathini ngoba akukho lutho abalwaziyo okubandakanya ukuhlonishwa koNyazi, akukho bona abakubonile kumbe abakuzwile okubafaka kulolu daba.
Okhulumela amaNazaretha aseKuphakameni aholwa yiNkosi Vukile “Ncoyincoyi” Shembe – uMshumayeli Thetha Ngiba, uthe kunezinto eziye zibathinte uma kukhulunywa ngamaNazaretha kodwa kulolu lokuhlonishwa koNyazi kabangeni.
“Ukuhlonishwa koNyazi kungo-kwaseBuhleni ngakho ngeke sigxa-mbukele kukhona ngoba noSolwazi Makhathini unezizathu zakhe ezimenze waluhlonipha ngeziqu. Kasithandi kube namaNazaretha aseKuphakameni angena izindaba zezinye izinhlangothi ngoba zisuke zingasifaki thina,” kusho yena.
Imizamo yokuthola uvo lwama-Nazaretha aseGinyezinye iphunzi-le njengoba ucingo lweNkosi Mudliwamafa “Mahluleli” Shembe belungangeni.

Previous articleImvusela iminjunju “eyokujivazwa” kukaMshengu
Next articleUnemibuzo engaphenduleki unina kasjava “kwelokudlwengula”