Usola iSilo ngokufuna enze ngendlela yaso kwiNgonyama Trust

266

JOHN HLONGWA 

SIPHUMELE obala ngokusiqhathe neSilo uMisuzulu kaZwelithini isikhulu esiphezulu [Chief Executive Officer (CEO)] seNgonyama Trust Board, uMnu Vela Mngwengwe. UMngwengwe ugagulwe yiSilo ngegama emhlanganweni wamakhosi obusesishayamthetho esidala oNdini ngoLwesine olwedlule, sithi kasisebenzisani kahle naye. Umsebenzi kaMngwengwe wukuqinisekisa ukuthi izinqumo zebhodi ziyenzeka nokuthi imibiko yayo iyafinyelela kuhulumeni omkhulu.

ISilo singusihlalo webhodi leNgonyama. 

Ngemuva kwenkulumo yeSilo, ILANGA lixoxe noMngwengwe ukuthola ukuthi bonakalephi ubudlelwano bakhe naso. Usisole ngokuthi sifuna enze izinto ngendlela yaso kanti kasigunyaziwe wumthetho ukwenza lokho. “Ngisola ukuthi icala lami wukuthi ngaso sonke isikhathi uma iSilo kukhona esikudingayo, ngiye ngicele sikudlulise emalungeni ebhodi. NgoNhlangulana (June) 2023, ngifonelwe ngozibize ngoNtombenhle Tembe, wathi uthunywe yiSilo ukuba ngihlangane naso ehhotela, eBallito. Ngiyile kulowo mhlangano, uNtombenhle wafike wethula uMnu Jacob Mnisi noMnu Mandla Ntuli ongummeli eRichards Bay, wathi iSilo sesiqoke unobhala omusha webhodi – esho ekhomba uNtuli. 

“Bathi iSilo kudala sayithuma iNkosi uThanduyise Mzimela yesiZwe sasemaZimeleni, eMthunzini ukuba iqoke uNtuli. Ngeluleke ngokuthi mababize umhlangano wamalungu ebhodi nabo bonke abathintekayo ukuze kubhekwe ukusebenza kwalesi sikhwama, sibheke nesimo semali ukuthi sikulungele yini ukwenza lokho. Kuze kube yimanje, kawukaze uhlale lowo mhlangano. Kufike neLexus (Toyota) yaso iSilo, kuthiwa idinga ukulungiswa, ngabachazela ukuthi ngenxa yecala esibhekene nalo -elifakwe nguMntwana uMbonisi – ngeke sikwazi ukuyilungisa. ISilo siluthathile lolo daba sayolubika kungqongqoshe, uNkk Thoko Didiza,” esho. 

Uqhube ngokuthi ubuye wathola ucingo oluvela kuMntwana uSimphiwe – oyisandla sokuphosa seSilo – ethi iSilo sifuna ukumbona esigodlweni oNdini, wanikela khona. 

“Ngifike sihleli noNdunankulu kaZulu, uMfu uThulasizwe Buthelezi noMntwana uSimphiwe. ngiqale ngokwethula amabhuku ukuze siwasayine njengoba singusihlalo webhodi, senqaba. Ngemuva kwalokho, kungenelele undunankulu kaZulu wathi kasikho isidingo sokuba ngilokhu ngijahana neSilo ngephalamende,” esho 

Uthi imethusile inkulumo yeSilo.

 Ucacise ngokwakheka kweNgonyama Trust, athi yakhiwe ngezizwe eziwu-249, isi-zwe ngasinye sihlomula u-75%, u-10% ngowezidingo zenkosi, u-5% ongasetshenziswa yiSilo kulezo zizwe ezingakwazi ukuzenzela inzuzo bese kuba wu-10% weNgonyama Trust Board. 

   Uthe kayikho inzuzo eqondene neSilo siqu saso, naso sithola njengenkosi yasoSuthu. Njengamanje iSilo nabeNgonyama Trust Board, basebenzisa abammeli abahlukene ecaleni elifakwe nguMntwana uMbonisi.

Previous articleZiyabubula izintatheli ngokukhishwa kwe-media truck kwiComrades Marathon
Next articleI-SABC isazosicubungula esokuhlawuliselwa isikhangiso seDA