Usolwazi uveza olunye uhlangothi ngoShenge

388

LUCKY CAIN 

UBEZIFELA ngomculo, ukufunda izincwadi zomlando nezepolitiki nenkolo uMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, okulindeleke ukuba itshalwe ngokusezingeni likahulumeni ngoMgqibelo, emuva kwenkonzo ezokuba sePrince Mangosuthu Buthelezi Regional Stadium. Lokhu kuvezwe nguSolwazi Otty Nxumalo, ongomunye wabantu abebesondelene noShenge njengoba eveze ukuthi waqala ukwazana naye eminyakeni ewu-54 eyedlule. USolwazi Nxumalo, ube nengxoxo neLANGA lapho eveze ukuthi izindaba zokudlula kukaShenge zimcobe amathambo kwazise ubengazilindele. Uthe kuningi abesakulindele kuShenge njengoba bebehlale beb nemihlangano futhi  bexhumana zikhathi zonke ngaphambi kokuba angeniswe esibhedlela. Uchaze uShenge njengomuntu obengajwayelekile, ofika kanye esizukulwaneni. “Ubengumuntu nje engingathi ubevelele futhi ehlukile ngezinto eziningi. Kuningi obekumenza ahluke ebantwini kusukela ngendlela abenza ngayo kuya elwazini olunzulu abenalo, ngoba ubezikhathaza ngokuthola ulwazi,” kuchaza yena. Uthe nakuba abantu bemazi ngohlangothi lwezepolitiki, kodwa kuningi uShenge abeyikho empilweni kanti ubungeke umthinte ngomculo ngoba ubewazi futhi ewukhonzile. “Bekuthi noma sizihlale sizixoxele ngomculo, ngoba ngenye yezinto abezithanda futhi ethanda izinhlobo ezahlukene. Besike sihlangane nosolwazi abawufundele umculo siwuhlaziye futhi sicobelelane ngolwazi nangawo,” kusho uSol Nxumalo. Uthe ubehlale enezindaba ezingamancoko zasemandulo, abehlale ebaxoxela zona, bahleke kube mnandi. Umchaze njengomuntu obekukhathalele ukucobelela abanye ngolwazi, abathuthukise. “Kuningi uShenge abekwenzela umphakathi njengoba okunye ubengakuqhakambisi; kusukela ekuthengeleni imindeni igilosa kuya ekufundiseni izingane nokuphosa esivivaneni uma kukhona odinga usizo,” kusho yena.  

Ubabaze uthando lokufunda izincwadi abenalo uShenge, ikakhulukazi ezinomlando nezepolitii. “Lokhu bekukhombisa ngolwazi abenalo ngezihloko ezahlukene njengoba ebekuthanda nokubhala. Unezindatshana eziningi abezibhala ngezihloko ezahlukene, ezinye zazo bezibuye zishicilelwe kwabezindaba kanti ezinye ubezibhala azigcinele. Ubungeke umthinte ngokubhala ngoba yinto abezinika isikhathi,” kusho uSol Nxumalo oke wasebenza noShenge ngesikhathi sikaHulumeni waKwaZulu. 

Uncome ubuholi bakhe waveza ukuthi ubehola ngendlela engajwayelekile. “Ubengagcini ngokukhuluma, kodwa ubenza ukuze abe yisibonelo. Ubengumuntu oqhakambisa inhlonipho ebantwini bamazinga ahlukene. Ubukhosi yinto abeqinisekisa ukuthi kayibukelwa phansi,” kusho uSol Nxumalo eveza ukuthi uShenge ubekwazi ukuguqa phambi kukaMdlokombana nakuba ebemncane kunaye ngeminyaka, kodwa ehlonipha isihlalo. 

“Kungamagalelo kaShenge ukuthi ubukhosi baKwaZulu buthole lesi sithunzi esibufanele, njengoba namanye amakhosi angaphansi kwalobu bukhosi abethola lokhu hlonipheka,” esho enezela ngokubalula Ingonyama Trust njengenye yezinto ebezisenhliziyweni kaShenge. Uthe ukusungulwa kwayo kwakuqondwe ngakho ukunika ubukhosi isithunzi nenhlonipho ebufanele. Uqhube ngokuthi uShenge ubengumuntu okhuthele ngokweqile njengoba abekwenza ubekwenzisa futhi eqinisekisa ukuthi kuyaphumelela. Uphethe ngokuthi uzomkhumbula ngezindlela ezahlukene “umnewabo” njengoba naye efunde lukhulu kuyena. “Ngiyafisa nentsha iafunde emisebenzini eminingi kaShenge nokuzimisela nokukhuthala kwakhe. Okunye engingathanda intsha ikuqonde, wukuthi impumelelo kayisho ubukhazikhazi, kodwa isho indlela oxhumana ngayo nabantu noshintsho abalwenzayo emphakathini,” ephetha.

Previous articleUMntwana uMbonisi uyabalisa ngeNkosi Mangosuthu
Next articleUShenge ubezinikele ngokuphelele enkolweni yobuKristu