Usomatekisi usezakhele ugazi ngemicimbi yendishi

286
Uthi uyawuthokozela umsebenzi wakhe kodwa kawumholeli

JOHN HLONGWA
USOMATEKISI waseMpangeni usezakhele ugazi ezimpunyeleni ezingabadlali bomdlalo osuwande kakhulu emabhinceni, obizwa ngokuthi Indishi, ngendlela awulawula ngayo uma kunomcimbi womkhehlo noma kumbeswa. UMnu Siphesihle “Somthetho” Bhengu waseNtambanana, eMpangeni, sekumvulele amathuba okuphatha imicimbi yomacaphunakusale, ngokulawula kwakhe ngesinono umdlalo wendishi. UMnu Bhengu usevamise ukuphatha uhlelo lokushaywa kwendishi emicimbi eminingi ngenxa yobugagu bakhe bokumemeza imali, egqugquzela abadlali bendishi ukuba bayifake. Uthi yize lokhu kungamkhokheli lutho, kodwa kuyamjabulisa ukuthi baningi abantu asebemcela ukuthi abaphathele uhlelo. ILANGA Lempelasonto libe nengxoxo ekhethekile noMnu Bhengu, olitshele ukuthi indlela abantu abawuthakasela ngayo umsebenzi wakhe, kuyamangalisa.


“Ngineminyaka eyisihlanu ngenza lo msebenzi, kodwa ibalelwa ngaphezulu kuka-R3 million imali esengiyenzele omakoti abasuke bekhehlwa. “Ngiqale nginganakile ukuthi sekuzalwa ikhono elisha. Sasiyokhehla umakoti kamnganiwami, uMbazo Mthuli, kaGwala, KwaMaphumulo. “Ngesikhathi sisalindile endlini yethu njengabakhwenyana, ngangilokhu ngivumisa izinsizwa ingoma. Kuthe uma sesisetendeni sekuqala umcimbi wokukhehla, uMbazo wathi yimina engizomemeza imali. “Kwaba wukuqala kwami kuze kube yinamhlanje. Ibalelwa ngaphezulu kuka-R3 million imali esengiyenzile. Kukhona abanye abangavumi ukuthi eyabo idalulwe. “Lena engikhuluma ngayo, engiyibalayo, esuke idlula esandleni sami,” esho.Ukhuluma kanjena nje, nguyena owayeyimemeza imali emkhehlweni okwadlalwa kuwona indishi ka-R1,5 million ILANGA elabika ngalowo mkhehlo ngoNhlaba (May) kulo nyaka.

Uthi nakuba kunjalo kodwa zikhona izinselelo kulo msebenzi. “Uyabona abadlali bendishi, ngamadoda ahlonishwayo, angosomabhizinisi futhi badinga ukuphathwa ngenhlonipho. “Kuyenzeka umuntu akhiphe imali yakhe, akhulume amagama alumelayo komunye, lapho kusuke kumele ngithathe isinqumo sokuthi ngiwahlela kanjani la magama ukuze angafiki alumele komunye. “Kusuke kumele umuntu agculiseke ngasuke ekusho ngemali yakhe,” esho. Uthi akayona ingxenye yokudlalwa kwendishi futhi akawuholeli lo msebenzi, kodwa uphila nalo ibandla eliyidlalayo. Uthi into anikela ngayo wukunandisa. “Ngokubona ukuthi abantu bayawuthakasela umsebenzi wami, ngibe sengiqhamuka neqhinga lokuthi uma ngimenyiwe, ngihambe neqembu ebengivele ngigida nalo, Amaqhawe. “Lona liye lingisize ngokuthi lingivumele ingoma engisuke ngiyihlabelelisa ngaleso sikhathi, ngijabulisa abantu.


“Abantu abayikhiphi imali uma bengajabulile, kumele ubaculele, ubancokolise, bayayikhipha-ke,” kusho uBhengu ngenjabulo. Uthi umcimbi ngamunye umudla ephaketheni. “Uma ngithola isimemo ngihlanganisa iqembu, sikhempe nezinsizwa silungiselela umcimbi. Lapho kuyadliwa, kuyaphuzwa, kanti abanye kabasebenzi, kusuke kumele ngiyobawashela amabhulukwe elondolo o-brentwood. “Konke lapho kusebenza imali. Imali enkulu eseke yakhishwa ngesikhathi esisodwa imenyezwe yimina wu-R100 000, insizwa yayithi umcimbi awuqhubeke nje,” eshO UMnu Bhengu uganiwe waze wayikhehla ingoduso yakhe kodwa akakashadelwa.

Previous articleOkamaskandi emculweni we-piano
Next articleUsetshwala ngoMgqibelo uShenge