uSomnandi unikele ngokudla

1009

MTHOBISI SITHOLE

UMCULI kamasikandi, uThokozani “Somnandi” Langa, enikelela imi-ndeni yangakubo njengoba izwe livaliwe ngenxa yokubheduka kwe-coronavirus. ISITHOMBE: SITHUNYELWE

UTAKULE inqwaba yemindeni exakekile umculi kamasikandi, uThokozani “Somnandi” Langa njengoba kuhlasele inkemane ngenxa yokuvalwa kwezwe okudalwe wukubheduka kwe-coronavirus edala isifo iCovid19. 

USomnandi unikele ngoku-dla emindenini ewu-100 yangakubo KwaGqikazi, oNdini, ngempelasonto. 

Lo mculi uthi inhliziyo yakhe ithintwe wukubona usizi olu-dlangile ngenxa yalesi sifo. 

“Izingane zihleli emakhaya kazifundi njengoba kuvalwe nezikole, zidla ngendlela exakile. Kukhalwa izwe lonke, izingane zifuna ukudla, kazazi zona ukuthi lesi simo sibheke-ne nezwe lonke. 

“Ngithintekile emoyeni wami ngathi mangisukume ngisize abantu bangakithi okuyibona abakwazile ukwelula isandla kimina yonke le minyaka, bethenga umculo wami njengoba namhlanje senginguSomnandi owaziwa izwe lonke. 

“Ngisuka kude nalaba bantu, bengingeke ngihlale ngigoqe izandla. Isibusiso sokuvelela kwami engasiphiwa nguNkulunkulu, ngibone kuyinto enhle ukuba ngisinabisele izwe lonke ngokubuyisela kubantu,” kusho uSomnandi. 

Uveze nokuthi konke lokhu ukwenze ngokucela iMbumbe Foundation ukuba imlekelele ngezigadla zokudla ngoba bekusinda kakhulu ngenxa yabantu abaningi abadinga ukusizwa. 

Uthi imindeni uyihlonze ngokubambisana nenduna yendawo ngenhloso yokuthi kuhlomule abantu abafanele. 

“Isikhathi esibhekene naso sinzima kakhulu, kuyicala kabi ukudla wedwa ekubeni kwamakhelwane kungadliwa. 

“Kugcwele izigebengu nje ezweni yingoba nathi singabantu siyingxenye yalokho, sikwazi ukudla sodwa kanti ukuba siyasizana singakhaleli uhulumeni, ngabe kunomehluko omkhulu ezweni, “ kusho uSomnandi. 

Utshele ILANGA ukuthi ngaphandle kokunika abantu ukudla, babuye bagqugquzela abantu ngokubaluleka kwempilo nokulandela imigomo yezempilo ukugwema ukutheleleka nge-coronavirus; okuwukuqhelelana nokuhlamba izandla njengoba bekwenzeka nangesikhathi emukelisa umphakathi. 

Omunye ohlomulile kulolu hlelo nguMnu Lindokuhle “Swalozi” Mbatha othi umphakathi kawuwuvali umlomo ngokwenziwe nguSomnandi. 

Uthi yena akasebenzi, ubhekwe emehlweni wumndeni wakhe onamalungu awu-6. 

“Le nto eyenziwe nguThokozani ngisho amakhansela ale ndawo kawakaze ayenze. Thina besilokhu sibukela kude komabonakude kusizwa abantu ngokudla. Usilekelele kakhulu,” kusho uMnu Mbatha.

Previous articleOkungalindeleka esigabeni 4 se-lockdown
Next articleI-GIFT OF THE GIVERS YELULE ISANDLA ENDWEDWE