Usungule inkampani engayenzi inzuzo ukudodisa abafana

232

UMondli Makhoba usezobonakala kuNikiwe

THANDI ZONDI

USESUNGULE inhlangano yokubumba abafana ukuze babe ngamadoda aqotho akusasa umlingisi uMondli Makhoba.m Uthi lena yimizamo yakhe yokuphonsa esivivaneni empini yokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. “Kule nhlangano senza ingane yomfana iqonde ngokubaluleka kokuqonda udadewabo, nowesifazane ehlekisana naye,” kuchaza uMondli. Uthi izingxoxo abe nazo nabantu ngezindawo avame ukuzilingisa (ezinesithunzi) yizona ezimgqugquzele ukusungula le nhlangano. UMondli kumanje ubonakala kuShaka Ilembe, lapho elingisa khona indawo yomkhuzi wamabutho uNgomane, owaba nesandla ekubumbeni uShaka. Echaza ngeMondli Makhoba Foundation, uthi ukuqaphelile nokuthi ziningi izinhlangano ezisiza abesifazane, kepha ingane yomfana ishiyeke ngemuva, ingafundisekile. “Ayikwazi (ingane yomfana) ukunganakwa, bese kusasa silindela ukuba ibe ngubaba oqotho.


“Kule nhlangano bazofundiseka indlela yokuziphatha. Owesilisa uma ezazi ukuthi ungubani, akulula ukuba avukwe wulaka noma abe nodlame.” Uthe abafana namantombazane kumele bakhuliswe ngendlela efanayo. “Kudala uma ingane yentombazane isendlini, beyifundiswa ukuhlanza indlu nokupheka, bese kuthi umfana aye kolusa izinkomo.” “Kulesi sikhathi sanamuhla kazisaluswa izinkomo, ingane yomfana kumele ijwayezwe imisebenzi yasendlini. “Uma kungenjalo, kuzokuthi uma seyishadelwe, ilindele ukuphatha umkayo ngendlela okukhuliswe ngayo udadewabo. “Lokho kugcina kuholela ekutheni ingane yabantu igqilazeke kungenasidingo, ithi iphumaemsebenzini, ifice ihlalelwe yimisebenzi eyinqwabayasendlini.” Lo mlingisi ongaconsi phansi kubabukeli, usanda kuqokwa ukuba yinxusa lakwaTabac, okuyisimonyo sentshebe.


Uthi uphinde asebenzisane nabo abakwaTabac ukugqugquzela ubugcokama ezinsizweni. “Kunenkolelo yokuthi intshebe iyanuka, vele iyanuka yona uma inganakekelwa. “Idinga ukugezwa, igcotshiswe ngamafutha akhona anuka kahle, inukiswe ngeziqholo ezinamakha amnandi.” Maduzane nje, uzobonakala emdlalweni uNikiwe, otshengiswa kwi-e.tv, ngo-18h30 phakathi nesonto, lapho ezolingisa indawo kaBheki Radebe onguyise omncane kaNikiwe, ozoletha ubumbano emndenini. “Ngemuva kokushona kukasokhaya, abantwana basale bodwa kwaba noqhekeko. “Ngilingisa indawo enesithunzi nakhona. “KwaRadebe bawumndeni onamabhizinisi kodwa oshoda ngozinzo.” Ebuzwa ngalolu hlobo lwezindawo ezimlandelayo ezidinga isithunzi, uthe: “Kusobala ukuthi ngibizelwe kule nto yokutshengisa amadoda indlela yokuziphatha nenhlonipho.” Uthe akakaziboni eshefa intshebe yakhe. “Ngisazohlala nentshebe. Yiyona esingingqongqozela kweminye iminyango. Kuvele kubuzwe kuthiwe: ‘baba uMakhoba angithi kawukayigundi intshebe’?”

Previous articleI-ROYAL AMI YIZINGQWELE KOKASHENGE
Next articleIqembu leNFP lithi belisongelwa ngomasipala KwaNongoma