Uthando lomzali lumqoka enganeni kunemali

  278

  INSIKA: NOMAKHOSI UNDLELENI UMAZULU

  BENGIBUKA umabonakude, ngabona umfana noyise bezama ukwazana kangcono emuva kwesikhathi eside uyise waqhela endodaneni yakhe. 

  Ngesikhathi bencokola, uyise ubuze ngonobhutshuzwayo abezitshela ukuthi indodana uyawuthanda futhi iyawudlala esikoleni. Iphendule ngokuthi: “Mina nawe baba kasazani, into engiyaziyo ngawe yimali obuhlala uyithumela kumama, uthi maka-ngenzele izidingo. Ukube ubunginika isikhathi sakho njengoba ubunika umama imali uthi ngeyami, ngabe uyazi ukuthi ngithanda hloboluni lomdlalo.” 

  Le nkulumo yalo mfana kayidingi ukutolikwa, kunalokho ifuna bonke abantu abangabazali ukuba bazinike isikhathi sokuhlaziya ubudlelwano babo nezingane zabo ukuthi bunjani. 

  Abanye abazali bakuthatha kalula ukwazana nezingane zabo kangcono nokuchitha isikhathi esanele nesiyigugu nazo. Mangikugcizelele ukuthi kubalulekile ukwakha izikhumbuzo zezikhathi ezimnandi phakathi komzali nengane. 

  Njengoba kugujwa inyanga yothando [uNhlolanja (February)] – kukhunjuzwa bonke abantu ngokubaluleka kothando – ngiyafisa ukwazi ukuthi abazali bagcina nini ukuchitha isikhathi nezingane zabo.

  Emikhutsheni emihle, singabala ukudlala nazo bateketisane, babe nokusondelana okunempilo okuzobenza bakhumbulane, bashayelane ucingo bencokolisana belangazelela ukufika kosuku lokuphinda babe ndawonye ngokwenyama. 

  Kunezingane ezazi ukumamatheka komzali enkonzweni kumbe uma ehleli nabangani bakhe beneme, beshaya iziphuzo, kodwa uma ehleli nazo, waziwa ngolaka olungenazimfundiso nokubheka amaphutha ezinganeni. 

  Kunabazali abahlala nezingane zabo kodwa uma engabuzwa ukuthi ingane ithanda hlobo luni lokudla, lwesiphuzo, lombala, lohlelo lukamabonakude kumbe umdlalo othile, kuvele kuhlwe emini ngoba uqhakambisa ukuthi uyazondla izingane.  

  Kukhona abangahlali eduze nazo izingane ngenxa yokusebenza kude, kumbe ukuhlukana kwabo abazali bese egcina ethumela imali kuphela, ashaye ucingo kuphela uma ebuza ukuthi kushodani endlini kumbe ukudla kusekhona yini. 

  Kuzothi mhla le ngane seyonile, afike esezoshiya, kodwa engakaze akhulume nayo, ayixwayise ngempilo kungonakele lutho. Uma esefikile, uzoshubisa-ke njengomzali oqotho, asho konke akufisayo kodwa alibale wukuthi lo muntu akhuluma naye akanabo ubudlelwano obuphilayo naye ngoba kabasondelene ngendlela okufanele umzali asondelane ngayo nengane yakhe. 

  Ngibona sengathi lolu hlobo lokuba ngumzali yilona olunomthelela ongemuhle ezinganeni eziningi ezingahlali nabazali. 

  Igebe elakheka phakathi kwengane nomzali, lidala umthelela ongemuhle, ikakhulukazi enganeni. Ngifisa sengathi abazali bangangahambisa imali phambili, kodwa bakhumbule ukuthi ingane idinga isiqu somzali eduze kwayo ukuze ikhule kahle. 

  • Umakhosi uNdleleni uMaZulu:  Wesigodlo Insika 

  Uneziqu: zeMasters in Education Leadership Management and Policy Pschology with interest in Child Development and Parenting services 

  Wayengu: thishanhloko eMatatane Secondary School 

  Umbhali nomeluleki ngesintu namakhaya 

  Utholakala ku: bonamazulu@gmail.com 

  Ucingo: 076 265 1164 

  Previous articleBasengcupheni abangakalubhaliseni ukhetho
  Next articleIsikhulu sisolwa ngokuxoshisa iphoyisa “elisincishe isinene”