Uthi akakugqizi qakala okushiwo ngaye

570

Uma kuyiphutha ukumela umuntu, onenkinga makayomangala ngalokho

JOHN HLONGWA
UZANDI Khumalo-Gumede ongufakazi wokuqala ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa, owayengunozinti we-Orlando Pirates neqembu lesizwe iBafana Bafana, ukhwele wadilika ku-Advocate Zandile Mshololo, emsola ngokuthi ‘uvikela isigebengu esesivele sigwetshwe odilikajele abawu-6’. Bayisihlanu abamangalelwa kuleli cala. UMshololo umele ummangalelwa wesihlanu uFisokuhle Ntuli, okumanje udonsa isigwebo sikadilikajele, ngelinye icala lokubulala alenza. NgoMgqibelo ekuseni uZandi unameke ekhasini lakhe umbhalo enkundleni yokuxhumana u-Instagram, ofundeka kanje: “OMbulase abangahambi bodwa, hhayi bo, ake nisho laba bantu abahlale besihlambalaza ezinkundleni zokuxhumana, kungani bephatheka kabi uma sesibuyisela kubona? “Hhayi niyaxaka, uma sesisukuma sizilwela niyasokola ngoba nakhu thina kumele sibe obhanana benu.

Niyahlanya, okusalayo loya Mshololo wenu akukho lutho kuyena, okungicasulayo uyalazi iqiniso, kodwa uyaqhubeka umele umbulali owagwetshwa odilika jele abayisithupha esifundazweni saKwaZulu-Natal. “Bonke laba meli bafuna udumo, kodwa siyaphika, sithi ngeke egameni lethu ngemuva kokuba sesisebenze kangaka. “Ngiyethemba ngelinye ilanga uzoba naso isibindi, axolise ezweni laseSouth Africa ngokuqamba amanga ekubeni elazi iqiniso. Okunye, anginandaba nabasihlambalazayo bazozwa ngami,” kuphetha umbhalo wakhe. UZandi ekhuluma neLANGA uvumile ukuthi nguyena uqobo onameke lo mbhalo enkundleni yokuxhumana ngoba enyanyiswa ngabameli abane abamele abasolwa abayisihlanu ecaleni lokubulawa kukaMeyiwa.


“Okumele kwaziwe wukuthi abantu banemibono eminingi ngaleli cala, nangathi siwumndeni.Angikhulumi kabi kodwa ngifuna ukukubeka kucace ukuthi laba bameli abane angibahloniphi, hhayi uMshololo kuphela, bonke. Kuyanginyanyisa ukuthi bonke bayalazi iqiniso, kodwa zonke izinsuku basenkantolo bazovikela abantu ababazi kahle ukuthi banecala. “Anginankinga nokuthi benze umsebenzi wabo wokuvikela amakhasimende abo, kodwa okucasulayo wukuthi ngalesi sikhathi bebhizi begijimisa imali nodumo, awethu amagama acekeleka phansi usuku nosuku. Anginankinga noMshololo, kodwa okungicasulayo wubumenemene bakhe, ikakhulukazi engumuntu wesifazane. “Nginethemba lokuthi ngelinye ilanga uyoxolisa kubantu besifazane ngokudicilela phansi isithunzi sabo, ngokuvikela abantu ababulale ingane yomunye umfazi,” kuphetha uZandi.


UMshololo utshele ILANGA ukuthi konke okukhulunywa ezinkundleni zokuxhumana akakugqizi qakala. “Leyo nto okhuluma ngayo bengingakaze ngiyibone ngoba kangikho ezinkundleni zokuxhumana, kangazi nokuthi ubani ukhuluma nobani. “Ungenaphi yena uZandi uma ngimele umuntu. Uma kuyicala lokho, akahambe ayomangala. Ngizwile nangonyaka odlule kuthiwa ukhulume ngami ezinkundleni zokuxhumana, anginandaba. Kulezi zinkundla abantu basho noma yini abayithandayo, ngeke ngizehlisele ezingeni lakhe. “Kade kwasa ngimela uFisokuhle ezinkantolo, hhayi emajoyintini. Ngizoqhubeka ngenze kanjalo. Ngimele zonke izigebengu ezinkulu, abalungileyo kangibameli (Defence Lawyer),”esho ngokufutheka. “Yingakho ngambuza ukuthi unawo yini umatikuletsheni, ngangibona yona le nto. Awukwazi ukukhuluma esidlangaleni ngecala elisezithebeni zenkantolo. Makalinde kuphele bese eyaphawula,” kuphetha uMshololo ngokunengeka.

Previous articleKushaqwe unogada wenkulisa ngabesifazane abatholwe bebulewe
Next articleSebethelekile abaholi beBrics