Uthole iziqu zobudokotela ecwaninga ngama-novel esiZulu

261

MTHOBISI SITHOLE

UTHANDO lwamasiko nezinkolelo zesiZulu lumhlomulise ngeziqu zobudokotela obenza ucwaningo ngama-novel alolu limi. 

UDkt Sicelo Shabalala (osesithombeni), we-University of KwaZulu-Natal, ubecwaninga ukuthi izincwadi ezibhalwe ngaphambi kuka-1994, ziyahambisana yini nesikhathi senkululeko okuphilwa kusona manje. 

Uthi phakathi kwezincwadi azibhekile, kubalwa ethi “Asikho Ndawo Bakithi”, “Yekani AmaFilisti” nethi “Impi Yabomdabu Isethunjini”.

“Bengibuka kakhulukazi abesilisa abasetshenziswe njengabacindezeli ezincwadini nokubheka ukuthi ngabe iqhaza abalibamba emindenini yabo lisahambisana yini nesikhathi esiphila kusona njengamanje,” kusho uShabalala.

Okunye athi ubekubheka, yiqhaza labalingiswa abangomama ezincwadini – okuyimisebenzi ethile – okubalwa ukubheka izingane ekhaya, wukuhlanza indlu nokupheka. 

Uthi izinto sezishintshile, okwenza ukuthi ezinye izincwadi ezazibhalwe phambilini, zingahambisani nesimo samanje, nakuba beyingcosana abaguqukile.

Ucwaningo lwakhe uthi luveze ukuthi luncane kakhulu uguquko olwenzekile ekulinganisweni kobulili emakhaya. 

Uthi kusenokucindezeleka ngokobuli mayelana nemisebenzi yasekhaya.

“Kusenabantu besilisa elingaphikiswa izwi labo emakhaya, nabesifazane abahlulekayo wukuphikisa izwi lamadoda. 

“Kolunye ucwaningo, kuyagqama ukuthi basekhona abesifazane abagoqa izandla, balindele ukuthi indoda ilethe konke ekhaya ngoba wumsebenzi wayo lowo, bese labo besilisa abangenawo amandla okwenza konke lokho, bangene ebugebengwini.” 

Uthi njengoba kwakubhaliwe ezincwadini (novels) eminyakeni edlule ukuthi indoda kayikhali noma ngabe izimo zinzima
kangakanani, namanje kusenjalo.

“Kusekuningi okwenzeka ngale ndlela yeminyaka edlule. 

“Amadoda yiwona okubukeka engashintshi kakhulu ezintweni eziningi obekukholelwa kuzona ngokwemibhalo esiyibona
ezincwadini. 

“Abantu besilisa babechazwa ngokuthi bayakwazi ukuzifaka ekufeni bebhekile, baqunga isibindi. Lokho akukashintshi namanje,” esho.

Uthi zonke izinto ezenzeka ezweni zimphoqe ukuba enze ucwaningo lwakhe lugxile kakhulu kwezobulili. 

Uveze nokuthi usezinhlweni zokuqhubeka neziqu zeMasters kwi-Industrial Pyschology.

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUzonikela ngo-10% ebandleni lakhe uma ehlule uBig Zulu
Next articleLuyaqala ushikishi lomncintiswano wemoto yeLANGA