UTshatha nesikhundla sokudidiyela amabutho

625

Uchazwe njengegugu lesizwe sakwaMandlakazi

UMSAKAZI woKhozi uKhathide “Tshatha” Ngobe, uMntwana uFunda Zulu noMnu Phakela Ndabandaba bemenyezelwa yinkosi yesizwe
sakwaMandlakazi uBhekintinta Zulu ezikhundleni zokuhola amabutho esizwe. IZITHOMBE NGU: MTHOBISI SITHOLE

MTHOBISI SITHOLE
UCHAZWE njengegugu lomlando wesizwe sangakubo ngokuqonda kwakhe kakhulu amasiko umsakazi woKhozi FM uKhathide “Tshatha” Ngobe, omenyezelwe yiNkosi yesizwe saKwaMandlakazi, KwaNongoma ngoMgqibelo esikhundleni esisha sokuhola amabutho esizwe. INkosi uBhekintinta Zulu itshele isizwe namabutho esibayeni esigodlweni sayo eBhanganoma ukuthi uTshatha isimfake esigungwini sokudidiyela amabutho aKwaMandlakazi lapho ezalwa khona. UTshatha noNkosikhona “Phakelumthakathi” Ndabandaba bazokweseka umdidiyeli omkhulu uMntwana uFunda Zulu.


Kulo mcimbi iNkosi ibivuselela amasiko esizwe, kufundiswa nezinsizwa amahubo aKwaZulu nawesizwe sakwaMandlakazi. Lo mcimbi uphinde wasetshenziswa ukulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane nabantwana. Kujabule isizwe ngesikhathi iNkosi ichaza ukuthi uTshatha imnikeza lo msebenzi. Amabutho abephume ngobuningi bawo kwazise lesi sizwe yisona isizwe sobukhosi obukhulu esifundazweni iKwaZulu-Natal ngenxa yobubanzi bendawo yaso. Lesi sizwe sinezinduka ezingaphzulu kuka-100. INkosi iveze ukuthi inhloso yayo wukuthi uma kufika ukushona kwelanga, kube wukuthi isakhile isizwe.


“Kuningi okungasahambi kahle kulezi zinsuku esiphila kuzona. “Emnyakeni edlule bekungekho ukudutshulwa kwabantu kangaka nokuhlukunyezwa kwabesifazane. “Ngibone ukuthi ake ngibuthe amabutho, ngisebenzisane nezimpunga ezindala, sixoxisane namadoda ngoba yiwona okufanele avikele isizwe kube nozinzo, aphinde afundiseke ngezinto zesizwe,” kusho inkosi. Umcimbi wamabutho obewenganyelwe yinkosi bewubanjelwe esibayeni, kusukela ekuseni laze layo shona, kanti owesigaba sesibili, obuhlanganisa amatshitshi, wona bewusetendeni, wenganyelwe amaphoyisa eluleka ngokomthetho.


Kumasiko abevuselelwa esizweni bekubalwa nokubulawa kwenkomo ngokuthi ibanjwe isontwe intamo, okuyinto eyenziwe ngamabutho bukhoma esibayeni. Esibayeni, inkosi beyibiza amabutho ngokweminyaka yokuzalwa kwawo, iwasondeze eduze, iwayale kuzwa zonke izinsizwa esibayeni ngokwehlukana kwezigaba zazo. Iqale ngabazalwe ngeminyaka yo-1970 yaze yayophetha kuma-2000. Amabutho ezinsizwa ezisencane, aqanjwe namagama azobizwa ngawo esizweni, okubalwa athi oBuzumlando, Phansi Umoya namanye.


Ithe amagama azosetshenziselwa ukuwehlukanisa amabutho. “Ukuvuselelwa kwesiko nomlando wesizwe kwagcina kudalakakhulu ukwenzeka, ngakhoke ngifuna lesi sizwe sehluke kakhulu kwezinye.” Inkosi iphinde yamemezela nosomlando wesizwe, uMntwana uZiblome Zulu, nesekela likaNdunankulu wesizwe. Iveze nokuthi ngenxa yobukhulu besizwe sayo, kuyaphoqa ukuthi isikhundla ngasinye siphathwe ngokubambisana.

Previous articleUBANJWE ETHWABAZA OBEFUNWA NGELOKUDLWENGULA NOKUBULALA
Next articleUNyazi nenselelo eNgonyameni