UTshatha ushiye angalazi kofakazi bakaJehova

1287

Ubhoboka ngokumcasule kuleli bandla aselibiza ngejele

UMSAKAZI woKhozi FM uKhathide “Tshatha” Ngobe ophumela obala ngokulaxaza oFakazi bakaJehova.

MTHOBISI SITHOLE

USHIYE phansi inkolo yo-Fakazi bakaJehova umsakazi odumile woKhozi FM, uKhathide “Tshatha” Ngobe ogeqa amagula ngobuhlungu abuziswe yileli bandla lenqaba ukumngcwabela umzala wakhe nyakenye, uNtokozo Dumisa.

UTshatha uveze ukuthi lesi sinqumo usithathe emuva kokwenza ucwaningo olunzulu ngenqubo yebandla, wagcina ebona ukuthi okuningi okushunyayezwa khona kakusikhona lokhu abezitshela ukuthi kuyikhona sonke lesi sikhathi. 

Utshele ILANGA ukuthi eminyakeni ewu-22 elandela kuleli bandla, kumthathe unyaka wonke ukucwaninga ngalo (ibandla), kwaba khona izinto ezivula ingqondo yakhe. Uthi selokhu azalwa ubengakaze alugubhe usuku lwakhe lokuzalwa ngoba inkolo yakhe beyi-ngakuvumi lokho.

“Ngokomlando wenkolo yethu, ithi kuyisono ukugubha lolu suku ngoba kwaba nesigameko sokulimala kwabantu ababili kugujwa lolu suku, kwase kuthiwa kuyisiphambeko lo-kho kuJehova. 

“Bengingazi mina ukuthi kanti yonke le minyaka ngizi-phuthisela ngobu-mnandi obungaka bokugubha usuku lokuzalwa,”  kusho uTshatha.

Ukuveze lokhu ngoMsombuluko egubha usuku lwakhe lokuzalwa njengoba ebehlanganisa iminyaka ewu-40 edla amabele. 

Uveze ukuthi ukuhoxa kwakhe kuleli bandla, ulazisile ngakho, wabe esecelwa ukuba abonane nabaholi balo ukuze ezochaza okuyikhona okumkhubile endleleni yokholo. 

Uthi kuleli bandla kukhona uhlaka lwabaholi abawu-8 abalandelwayo, okuhanjwa ngenqubo yabo.

Uqhuba athi kakuvumelekile ngisho ukuthekela ulwazi kwi-internet ngoba kuthiwa ulwazi olutholakala khona luyabhidliza.

Uveza ukuthi isizathu esikhulu esenze washiya phansi, wukuthi ibandla lakhe kalivumanga ukungcwaba umzala wakhe nyakenye, lathi ngoba ubewuhlupho, izindlela zakhe bezingalungile. 

Uthi kwaze kwaphoqa ukuba kuyofunwa umfundisi welinye ibandla ekubeni yena nomndeni wakhe nowakomalume bakhe, be-khonza koFakazi bakaJehova.

Uveze ukuthi kusukela manje akasayingeni indaba yokulandela enye indoda ngaphandle kukaJesu Krestu oyindlela eya kuYise uJehova.

“Emuva komngcwabo wangibuza umalume ukuthi njengoba sekuze kwalandwa omunye umfundisi nje, ngabe selingcolile yini elakhe ibandla (lowo mfundisi) ngokusi-ngcwabela kwakhe umzala. Ngehluleka ukumphendula, okuyilapho ngithathe khona isinqumo sokuthi izimfundiso za-leli bandla kangihambisani nazo ngoba ziyahlulela kanti uJesu akakwenzi lokho.

“Namanje ngisacasukile ngesenzo sabo. Isibindi sokushintsha kwabo iBhayibheli basithathaphi? Phela ngisho umfazi owayefebile uJesu wa-mxolela, wathi othi yena akanaso iso-no makathathe itshe amkhande ngalo. OFakazi bathi kabahlulelani kodwa ize-nzo zabo ziyehlulela.

“Yibona-ke abangivule amehlo ngase ngenza ucwaningo lwezimfundiso zabo. Okuvelayo wukuthi imithetho eminingi yabo yashaywa ngumholi wabo hhayi uJesu, okubalwa impoqo yokuthi makushefwe intshebe, kakukho lapho khona iBhayibheli liphikisana khona nalokho,”  kusho uTshatha.

Ngokuthola kweLANGA, ibandla loFakazi bakaJehova lilandelwa ngabantu abalinganiselwa ku-8 million. UTshatha uveze ukuthi uNkulunkulu umembulele okuningi okuholele ekuthe-ni athathe lesi sinqumo.

“UBaba wethu osezulwini usangigcinile. Yingakho ngimthanda kangaka ngo-ba kuningi asengikhombise khona ebengingakwazi ikakhulukazi kwezenkolo. Sengivele ngafana nomu-ntu ophaphame ebutho-ngweni obujulile. 

“Kuyadabukisake ukuthi abaningi kabasoze ba-phaphama kulobu buthongo engibushoyo ngoba izingqondo zabo ziboshiwe, kabavunyelwe ukucabanga nokucwaninga mayelana nezimfundiso zenkolo kodwa bayacwaningelwa.

“Kangisekhoke kulelo jele. Ngiyayibonga iNkosi yethu uJesu Krestu ngalokho. Abaningi bayazi ukuthi bengingalugubhi lolu suku ngenxa yezimfundiso zebandla ebengikhonza kulona lo-Fakazi bakaJehova. Njengamanje sengingumla-ndeli nje kaJesu Krestu ngoba nguYe oyindlela neqiniso nokuphila. Ngakho kakukho bandla engikulona,”  kusho uTshatha.

Uthi usezogxila emfundisweni yeBhayibheli ngoba yilona lodwa eliyizwi likaNkulunkulu. Uthi usuku lokuzalwa kwakhe useyohlala eluja-bulela, elugubha ngoba kakukho eBhayibhelini lapho khona kuthiwa malungajatshulelwa.

“Kunezigameko ezimbili ezenzeka ngenkathi amakhosi athile egubha usuku lokuzalwa, nokho okungasho ukuthi selulubi kangako. Phela zini-ngi izinto ezimbi ezenzekayo egameni le nto ethile kuze kube namuhla kodwa lokho kakusho ukuthi leyonto kayisalungile ngoba nje nakhu kunezehlo ezake zehla egameni layo,” kuphetha uTshatha. 

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous article‘Ufele ukufuna ukudla okunenyama’
Next article“Kanginankinga nabalwisa ubukhosi bami” – iSilo