Uvukwe wumunyu enikelelwa ngendlu

907

UMntwana waKwaPhindangene ubongele umnikazi wendlu, wamfisela nempilo ende

UMNU Mandla Xulu onikelelwe ngendlu kanokusho eyakhelwe yi-IFP. Lapha uthathwe noMntwana waKwa-Phindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi. IZITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDEKABAGCULISEKILE

KWEHLE izinyembezi zenjabulo kuMnu Mandla Xulu (80), waseMacambini, eMandeni, engena okokuqala endlini yakhe kanokusho ayakhelwe yi-Nkatha Freedom Party (IFP), yafakwa nefenisha. Ngaphambi kokuba le ndlu ivulwe ngokusemthethweni angene kuyo uMnu Xulu, utshele ILANGA ukuthi usaba ngisho ukubeka unyawo kuyona ngoba ebona sengathi ayimfanele. “Nginovalo. Ngisaba nokungena kuyona. Iyangixaka,” esho ngokuthuthumela, ekhombisa ukungakholwa wukuthi nguyena ngempela osezohlala endlini esezingeni eliphezulu. Etusa isihe sokwakhelwa le ndlu uthe: “Kuyamangalisa lokhu.

Kunzima kakhulu.” Lizibongela kuMntwana waKwaPhindangene ikhehla, likhulume laze lakwitiza ngolimi lwesiBhunu, kwachazeka abantu. Le ndlu kaMnu Xulu eyakhiwe ngendlela yesimanje inamagumbi okulala amabili, yindlu yokuphumula, yikhishi, yindlu yokugezela noveranda, kanti futhi ipendwe ngohlobo lopende besimanje. Ivulwe nguMsunguli we-IFP, uMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, obehambisana noMengameli weqembu uMnu Velenkosini Hlabisa, namanye amalungu e-IFP asebuholini obuphezulu beqembu. UMholi wophiko lwentsha ye-IFP (IFPYB), uDkt Andile Biyela nguyena owasukumela phezulu emuva kokubona isimo sikaMnu Xulu ezinkundleni zokuxhumana. UMnu Xulu ohlala yedwa njengoba washonelwa ngowakwakhe, nengane yakhe, ubefihla ikhanda endlini esesimeni esidabukisayo. Uthi indlu yomxhaso kahulumeni okwakufanele iye kuye yakhwatshaniswa, yanikezwa omunye umuntu, yena wasala kanjalo.

Ukuze athole ukwakhelwa le kanokusho, uthi kwafika uMnu Sphiwe Mathaba oyindodana encane yeNkosi uKhayelihle Mathaba esiyakhothama, yabona isimo yase imfunela usizo. Elandisa ILANGA uMnu Mathaba (Sphiwe) uthe: “Ngenxa yokubona isimo sikamkhulu, ebekufana nokuthi uhlala phandle, ngafika ngashutha, ngamcela ukuba udaba silufake ezinkundleni zokuxhumana lapho kuzoqhamuka khona uMsamariya olungileyo ongakha indlu yokukhosela. “Bengingalindele lokhu okukhulu kangaka okwenziwe nguDkt Biyela, ovele wenza izimanga, wakha isiphihli somuzi ikhaya elifudumele elinayo yonke into. Sengathi inkosi ingambusisa, aqhubeke njalo.”

Uqhube wathi ukwakhiwa kwale ndlu kube yinto esheshile ngoba udaba lukaMnu Xulu walufaka ezinkundleni zokuxhumana cishe ngoNhlaba (May) nonyaka, waphendula ngokushesha uDkt Biyela, wafika nobuholi be-IFP endaweni, kwaqalwa kwakhiwa.Ephefumula uMntwana waKwaPhindangene uthe: “Izinhliziyo zethu ziyagxumagxuma uma size lapha njengoba sizothi halala ngomsebenzi osuwenziwe nguDkt Biyela nabanye abaphonse esivivaneni bamlekelela. Sijabula kabi ukuba sizokhombisa izinto esizikhulumayo ukuthi siyakholelwa kuzo. Isisekelo seqembu lethu ‘Ubuntu Butho’.

Lokho kukhonjiswe nguMenziwa uma enza lokhu. “Leli lizwe mhla sikhululeka sasithi kuqhakaza konke ngosuku olulodwa kodwa abantu bakithi namanje basabhajiwe ebuphofini obesabekayo njengoba sibona nje indlu engamahloni uMakhathini ekade ehlala kuyo. Ngakhoke siyakholelwa ekutheni kusinika isithunzi ukuba singabi yisizwe esiwokhangezile kuphela. “Siyakubongela Gxabhashe kakhulu. UNkulunkulu sengathi angakuphilisa impela uze ube yixhegu elingangami.” Uqhube wathi iNkatha isikwe-nze kaningi lokhu ekwenzele uMnu Xulu. “Futhi izimisele ukukwenza lokhu ngoba senza lokhu esikhole-lwa kukho, singagcini ngomlomo nje nokuthi sisebenzela abantu. Kumele kusho izenzo zethu ukuthi siyabasebenzela abantu, nokuthi sizinikele ukusebenzela abantu. Siyiqembu lokusebenzela abantu,” kuqhuba uMntwana. bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleKukhuthazwa abesilisa ukwazi ngesitho sangasese
Next articleUkhonjwe indlela umsakaziobemisiwe oKhozini FM