Uvume awokubulala uzakwabonomqashi ‘owaveza izinkinga zakhe’

331

Uthi uzakwabo owayesebenza ekhishini enkulisa, wambulala ngoba ecisha ubufakazi

NGUNKZ Zanele Mbuso nomqashi wakhe uNkk Moni Xulu, ababulawa maqede bagqitshwa emgodini ongashoni.

SKHOSIPHI MTHEMBU
UGONYULUKE konke, evuma amacala eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu owesilisa waseMgababa, owabulala umqashi wakhe nozakwabo ngoba edinwa wukuthi uxoxele abanye ozakwabo emsebenzini ngenhlupheko yakhe. NgoLwesibili, uMnu Thokozani Mhlongo (60), utshele inkantolo ukuthi nguyena owabulala uNkz Zanele Doris Mbuso (61) noNkz Moni Sophie Xulu (81) owayengumqashi wakhe, qede wabagqiba emgodini ongashoni. ILANGA ngenyanga edlule labika kabanzi ngokunyamalala kwalezi zaguga emuva kokuba zingafikanga emakhaya azo. UNkz Xulu wayengumnikazi wenkulisa iThembeni Creche, eseMgababa, uNkz Mbuso esebenza kuyona. UMhlongo wadukisa umkhondo, watshela amaphoyisa ukuthi abafi bathathwa yimoto engaziwa, bengabantu abaya enyangeni KwaMakhutha.


Izidumbu zabo zatholwa zigqitshiwe ngaphandle kwenkulisa. Uphenyo lwamaphoyisa lwagcina luwaholele kuyena uMhlongo, wabe eseboshwa. NgoLwesine, esitatimendenisokuvuma amacala esifundwe ngummeli wakhe u-Amanda Hulley, uthe wahlangana nomufi uNkz Xulu ngo-2014, wacela umsebenzi, engenayo ngisho indawo yokuhlala. Uthe wabe esemvulela isifuba uNkk Xulu ngezinkinga zakhe zokuthi akanawo umndeni, nokuthi umuzi wakubo washa ngo-1994. Uthi wabe esemcela uNkk Xulu ukuba angaxoxeli muntu ngodaba lwakhe. Uthi waqashwa njengonogada kule nkulisa, eholelwa ngokunikwa indawo yokuhlala esakhiweni esisegcekeni. “Ngiqale ukusebenza ngo-2014, ngahlangana noZanele (umufi), owayesebenza ekhishini. “Ekuqaleni kuka-2023, ngaba nenkinga noZanele, wangiqambela amanga kuNkz Xulu, ethi ngintshontsha ukudla ekhishini.

“Esontweni lokuqala kuNcwaba (August), owayesebenza engadini wangibuza ngemvelaphi yami, wangitshela ukuthi uyazi ukuthi kanginawo umndeni. “Ngambuza uNkz Xulu ukuthi nguyena yini otshele osebenza engadini, wavuma, waxolisa,” kusho yena esitatimendeni. Uthi ezinsukwini ezilandelayo wezwa abanye ozakwabo enkulisa bemhleba, behleka, bethi akanalo khaya. Uthi lokho kwamphatha kabi. Ngomhla ka-9 kuNcwaba, wayehleli yedwa enkulisa, njengoba kwakuyiholidi, kwafika abafi belethe ukudla. UNkz Xulu waya ehholo wafikewahlala khona, uZanele wahambisa ukudla ekhishini. UMhlongo wabe eseya kuNkz Xulu wamtshela ukuthi kumphatha kabi ukuthi wonke umuntu useyazi ngemfihlo yakhe, futhi bayamhleka.


Uthi uNkz Xulu wamphendula wathi, akukho angakwenza futhi usekhathele nguyena entshontsha ukudla kwenkulisa. Uthi kwamcasula lokho, wamtshela ukuthi akanawo ngisho ukhiye wasekhishini. Uthi kwangena uNkz Mbuso besakhuluma, wambuza ukuthi kungani emqambela amanga kuNkz Xulu. Uthi uNkz Mbuso wathi naye utshelwe ngothisha basenkulisa. “Emuva kwalokho babe sebengiziba, baqhubeka nokuxoxa bobabili. Kwangicasula lokhu ngabe sengiphuma ngiya egunjini lami, njengoba bengifuna ukuziphindiselela ngendlela abangiphathe ngayo. “Ngabe sengithatha ama-nunchuk (imishiza emifishane ehlanganiswe ngeketango), nentambo, ngabuyela kubona. “Ngashaya uXulu ngama-nunchuk ngemuva kwekhanda, wawa phansi, ngamklinya waze wathula,” kusho yena.


Uthe esethule uNkz Xulu, walandela ngoNkz Mbuso, wamdonsela ehholo, wamhlalisa phansi. Uthi wambopha izandla nezinyawo ngentambo, wamfaka ipulasitiki ekhanda, wamklinya esebenzisa wona ama-nunchuks, waze wathula. “Kwafika kimi ukuthi kuzomele ngizilahle izidumbu zabo, ngabe sengimba umgodi. “Ngathatha omakhalekhukhwini babo okwakuyiNokia neMobicel, ngawagcina. “Ngahlala nezidumbu zabo ubusuku bonke ngaze ngabagqiba ngabo 4 ekuseni ngomhla ka-10 kuNcwaba,” kusho yena. Uthi umakhalekhukhwini iMobicel wawulokhu ukhala, wabe esewulahla eduze kwakhona enkulisa. Eqhuba uthi emuva kwesonto izidumbu zalaba zatholakala zabe seziyamkhalela. Uthi wabulala uNkz Mbuso ngoba wayezama ukucima ubufakazi njengoba ambona ebulala uNkz Xulu.

Previous articleBaphika eyokungezwani abe-IFP
Next articleAmaNgisi mawayeke ukutetema, agwinye itshe