UVusi Nova nohlelo oluzoveza ngempilo yakhe

210
ISILOMO somculi uVUSI Nova.

THANDI ZONDI

UNOVALO ngohlelo olumayelana nempilo yakhe uVusi Nova ngenxa yokuthi ungumuntu oyivikelayo impilo yakhe yangasese. “Yize kuyinto ejabulisayo ukuba nalolu hlelo kepha futhi nginovalo lokuthi abantu bazobona ubumina. Okungenzeka bangithande noma bangangithandi, bangazi ngiwumuntu ohlezi ezijabulele kodwa iqiniso lithi nami nginezikhathi zokuthukuthela,” kuchaza isilomo somculi.

Uhlelo lwakhe iVusi Nova UNPROVOKED, luzoqala mhlaka 2 kuNdasa (March). Uthi sekunesikhathi eside ecelwa yiziteshi ezahlukene zikamabonakude ukuba abe ne-reality show, kepha bekungakabi yisikhathi esifanele kuyena. “Ngibone sekuyisikhathi esifanele manje, abantu abathanda umculo wami bahlezi befisa ukwazi okungale komculo wami. Ngase ngithi ake ngibavulele elinye ikhasi ngempilo yami,” kuchaza uVusi Nova.

Nakuba engathandanga ukuveza okuningi ngokuzokwezeka ohlelweni lwakhe kodwa uthi kuningi okuzovela kule reality show, okubandakanya ubuhlungu adlula kubo nezikhathi ezimnandi. “Konke okuzovela kakuhleliwe, ngizobe ngiveza impilo yami injengoba injalo. Yize ngizoveza okuningi kodwa okunye ngisathanda ukuthi kube ngasese,” esho. Phakathi kwakho ubala umndeni wakhe, abangani namaciko asewavundululile kulo mkhakha selokhu aqala.

Ebuzwa ukuthi sizovela yini isinqandamathe sakhe kulolu hlelo uthe: “Angazi, mhlawumbe sizovela noma singaveli,” ehleka.

Uthi kuningi akwenza kulo nyaka njengoba ezohlanganisa iminyaka ewu-40 nokubalwa ne-album entsha azoyikhipha ngomhlaka 16 kuNhlolanja (February) esihloko sithi Full Circle. “Ngiphindela kuloya Vusi abantu abamaziyo. Ngabelana nabo ukuthi ngikusiphi isigaba empilweni yami nakwezothando,” kuchaza yena.

“Sengikhulile manje. Ngiwumuntu oluthandayo uthando nokulutshengisa futhi. Ngikholelwa ekutheni uma uthanda, kumele uthande ngenhliziyo yakho yonke kodwa futhi ungathandi umuntu okungesiye ngoba ubuka ukuthi senichithe iminyaka eminingi ndawonye. Ungathola ukuthi uzichithela isikhathi umlingani womphefumulo wakho, ukulinde ngaphandle kwalobu budlelwano okubo. Ungamukeli noma yini othandweni,” esho.

UVusi Nova waziwa ikakhulu ngengoma ethi Thandiwe, Ndikuthandile, Yibanathi, Asiphelelanga nezinye eziningi. Ebuzwa ukuthi yini emsizile yamgcina wakwazi ukuphumelela kule ndima yezikaqedisizungu uthe: “Umusa kaNkulunkulu, wangipha isipho esingisebenzelayo. Kokunye ungaba nephimbo elimnandi kepha uma ungakwazi ukuxhumana nabantu ngokomoya, isipho sigcina singakusebenzelanga. Nokuba yimi nakho kungisizile,”kuphetha yena. tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleUmqeqeshi wePSL ecaleni lesondlo
Next articleKubulawe uthisha nonina besolwa ngokuloya