Uyabalisa owafakwa yindlala ekuqwayizeni

1660

Wazidela amathambo wadayisa ngocansi emuva kweminyaka ewu-5 entanta neziqu, engaqashwa

UNKZ Nokulunga Khanyile (igama lakhe lishintshiwe ukumvikela), uthi ukungabi bikho kwamathuba emisebenzi kumholele ekutheni agcine esengumqwayizi. Uthi akasawufuni lo msebenzi ngoba umehlisa isithunzi. ISITHOMBE NGU: NONHLAKANIPHO SHINGA

NONHLAKANIPHO SHINGA

UKUSWELAKALA kwamathuba emisebenzi kuleli lizwe kulokhu kufaka ingcindezi enkulu kubantu abasha ikakhulukazi kulabo abaneziqu zemisebenzi kodwa abangakaze baqashwe ndawo. Cishe minyaka yonke uhulumeni wakuleli uhlala uveza lokhu okubiza ngamacebo okulwa nalesi simo esesiphenduke isihlava kodwa kube nhlanga zimuka nomoya. Ngokwezinombolo zangasekupheleni konyaka odlule, kuvela ukuthi bangu-27.9 wamaphesenti abantu abasha abaneminyaka ephakathi kuka-35 kuya ku-44 abangasebenzi. Njengoba kuqala unyaka nje, kulindeleke ukuba lesi sibalo siphinde sikhule njengoba kunabafundi abaningi abaphuma ezikhungweni zemfundo ephakeme nabo abazozithola behla benyuka befuna imisebenzi.


Laba bafundi bazokhulisa kusona lesi sibalo esivele sibatshazwa njengoba bebaningi abangaphambi kwabo abanye abanamajazi ngamabili nangamathathu kodwa kabawutholi umsebenzi. UNINA UCISHE WAMELWA YINHLIZIYO EZWA NGALOKHU Intokazi yaKwaMakhutha ngaphandle kweTheku, uNkz Nokulunga Khanyile (igama lishintshiwe ukuyivikela), ithi ukungawutholi umsebenzi kwayiholela ekutheni igcine seyithathe isinqumo enganeme ngaso, sokudayisa ngomzimba, ukuze ikwazi ukuxosha ikati eziko. Le ntokazi ethi ifundele umsebenzi we-Care Giving (Home Base), ithi selokhu yaba nesitifiketi sokwenza lo msebenzi kayikaze iqashwe ndawo.


Ithi ngemuva kweminyaka engaphezulu kweyisihlanu ingasebenzi, nyakenye iqome ukuba ngomunye wabesifazane abadayisa ngomzimba eManzimtoti. “Ukufika kulesi sinqumo kakubanga yinto elula neze. Namanje ngiyazenyeza ngokuthatha kwami lesi sinqumo futhi nginamahloni amakhulu ngesengikwenzile ukuze abantwana bami ababili balale bedlile. “Umama ucishe wamelwa yinhliziyo ngimtshela ngeledlule ukuthi lokhu okuncane abeke angibone ngiqhamuka nakho bengisuke ngikuthenge ngemali engiyenze ngalolu hlobo lomsebenzi,” esho.


UYAFISA UKUSHINTSHA KODWA AKAZI UZOSIZAKALA KANJANI
Le ntokazi eneminyaka ewu-30 ubudala, ithi njengoba kuqala unyaka nje, ifisa ukushintsha impilo yayo kodwa kayazi ukuthi izophuma ibheke kuphi ngoba imisebenzi kayikho. “Ngiqale ukudayisa umzimba ngoba kukhona omunye wabangani bami ngasekhaya owenzayo lo msebenzi, naye wangena kuwona ngoba esekhathele wukuhlala kubo engasebenzi. “Manje njengoba kuqala unyaka nje, ngifisa ukushintsha impilo yami ngoba nokwenza into engaziyo ukuthi kwamina kangihambisani nayo kuyangilimaza emoyeni. “Kakumnandi njengomzali ukwenza umsebenzi ongakwazi ngisho ukutshela abantwana bakho ukuthi uphila ngawo,” ebalisa.


Uthi bekuthi uma lishona, aphume kubo athi uyohlangana nabangane bakhe, baze bambone ngoba esebuya ekuseni kubo. “Ekhaya akekho
obazi ukuthi ngenza lolu hlobo lomsebenzi ngaphandle kukadadewethu owezwa ngamanye amalungu omphakathi angibona ngidayisa. “Umama ngithe uma ngimtshela wakhihla isililo, kwamina kangibange ngisazi ukuthi kumele ngenzenjani,” esho.


USANDA KUTHOLA NOKUTHI UNESIFO ESIDINGA ADLE IMISHANGUZO
Uthi nyakenye uphinde wathola ukuthi unesifo esidinga ukuba adle imishanguzo, wathi kuba nzima ukuthatha la maphilisi uma kungekho ukudla. “Kuke kuphele ukudla ekhaya ngingazi nokuthi sizolala sidleni kodwa njengoba bengiqwayiza nje bengikwazi ukwenza imali engango-R300 ngobusuku, ngibuyele ekhaya kukhona engikuphethe esandleni,” esho. Uthi angajabula uma kungaba khona ongamnika ithuba lomsebenzi noma ngabe ngowanhloboni, akasakhethile. “Sengike ngazama ukuyosebenzela nabantu abafuna ukugadelwa izingane kodwa omunye wagcina esengicwasa uma ezwa kuthiwa nginalesi sifo. “Manje lokhu sekungenza ngesabe ukusebenza emizini yabantu ngoba ngizogcina ngingakhululeki ngesimo sami sempilo noma kufanele ngilande imishanguzo kuzomele ngiqambe amanga,” esho.


ULALA NAMAKILAYENTI EZIMOTWENI ZAWO NASESIHLABATHINI SASOLWANDLE
Uthi lo msebenzi uwenze unyaka
wonke kanti ubona sengathi umehlisa kakhulu isithunzi njengoba ewuqhubela ezimotweni zamakilayenti akhe noma bayowenzela esihlabathini solwandle. Uthi nakuba umzuliswano ewubiza u-R100 kodwa ubegcina ethatha lokho ikhasimende elithi linakho ngoba elambile. “Lo msebenzi kawuphephile njengoba kumele sime emigwaqweni ubusuku bonke ekubeni singabantu besifazane. Sengake ngaba nebhadi ngihlaselwa yisigebengu sangiphuca ucingo okwenza ngasala nengozi ebusweni,” esho. nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleUBabes Wodumo uvikelwa ngungoti wezengqondo
Next articleUPitso ubhala uyacisha ngoLorch