Uyaqhubeka umdonsiswano ngokuphatha uMkhanyakude

494

Umasipala ubonakala sengathi usunobuholi obubili, izisebenzi kazisazazi ziphethwe ngubani

UMNU Tim Moodley okunokushayisana ngokungena kwakhe kwesobuMeya kumasipala uMkhanyakude ngoLwesibili , “ekhipha” uMnu Simphile Mdaka we-ANC, osathi nguyena umholi walo mkhandlu.

NONHLAKANIPHO SHINGA
KULINDELEKE ukuthi ubuholi be-IFP kumasipala wesiFunda uMkhanyakude, bube nomhlangano nezinhlaka ezahlukene ngaphakathi kulo masipala, ukugcizelela ukuthi kukhala esawo isicathulo. Lokhu kulandela ukudideka ezisebenzini ngemuva kokuqokwa kukaMnu Tim Moodley njengeMeya yalo masipala ngoLwesibili olwedlule, okuthe uma engena nobuholi bakhe, bakhetha uMnu Mxolisi Nkosi njengemenenja ebambile kulo masipala. Lokhu kushiye izisebenzi zingazi noma kumele zilalele imiyalelo kaDkt Siyabonga Ntuli noma kaMnu Nkosi, njengoba bobabili bezibiza ngezimenenja. NgoLwesithathu ntambama, izisebenzi zithole umyalelo obekuthiwa ukhishwe yihhovisi lika Dkt Ntuli, obezitshela ukuthi zingezi emsebenzini ngoLwesine nangoLwesihlanu.


NgoLwesine kube sekuphuma incwadi ebeyivela ehhovisi likaMnu Nkosi ebeyithi izisebenzi zidingeka emsebenzini ngoLwesihlanu, futhi kumele zonke izimenenja zibike ehhovisi lakhe ngo-8h30 ekuseni ngabazobe besemsebenzini nabazobe bengekho. Ngokuthola kwaleli phephandaba, lokhu kushiye ukudideka kwabaningi njengoba nangawo uLwesine, uMnu Simphile Mdaka okuthiwa isikhundla sakhe sesithathwe nguMnu Moodley, ebonakale ehambela izindawo ezahlukene nezinye izisebenzi, bethi baqhuba umsebenzi wokusabalalisa amanzi kumasipala uMkhanyakude.


Njengamanje kubonakala sengathi lo masipala unobuholi obubili njengoba abe-ANC bephika belala ngomhlane ukuthi kunomhlangano owaba khona ngoLwesibili, bakhishwa emandleni. Kunalokho bathi uSomlomo wabo, uMnu Solomon Mkhombo, okunguye okwakufanele ahlalise umhlangano, akawubizanga. Ekhuluma neLANGA ngemuva kokukhethwa kobuholi obusha uMnu Verus Ncamphalala ongu Nobhala we-ANC, eFar North, wathi kabazani nomhlangano. Wathi ngokwazi kwabo imeya, imenenja nosomlomo bonke bayasebenza emahhovisi. Ngokuthola kweLANGA, isimo sike saba sibi ngoLwesithathu nangoLwesine, kubangwa amahhovisi njengoba i-IFP beyithi kukhala esayo isicathulo, ne ANC ithi kuphethe yona.

Leli phephandaba lihabule ukuthi i-ANC ikholelwa ekutheni i-IFP yangena emahhovisi kamasipala ngokungekho emthethweni, yagqekeza futhi nomhlangano owawukhona wawungagunyaziwe. NgoLwesihlanu uMnu Moodley ukhiphe isitatimende, egcizelela ukuthi emhlanganweni owawungomhla ka-3 kwephezulu, umasipala wesiFunda uMkhanyakude wathathwa yi-IFP futhi nguyena imeya, kuthi uMnu Killer Mkhwanazi abe yisekela, uMnu Pat Madlopa abe ngusomlomo. “Kuyimanje nje, bonke laba basemahhovisi afanele, benza umsebenzi ababekelwe wona. Kuwona lo mhlangano obungomhla ka-3, kumiswe uDkt Ntuli obeyimenenja kwabekwa uMnu Nkosi osekunguyena imenenja ebambile,” kusho uMnu Moodley.


UMnu Nkosi uthe kuliqiniso ukuthi kuke kwaba nokudideka ezisebenzini ngemuva kokuthola imiyalelo ebeyiphikisana, kodwa bakulungisa lokho. “Kusukela ngoMsombuluko (namhlanje) zonke izisebenzi ziyazi ukuthi kumele zibe semkhandlwini, zizosebenza. NgoLwesihlanu bakhona abagcine bengafikanga emsebenzini, ikakhulukazi labo aba-hlala kude ngoba bathola umyalelo othi bangezi emsebenzini ngoLwesithathu, bavele bagoduka, kodwa bonke babika,” kusho uMnu Nkosi. Uvumile ukuthi ngoLwesithathu isimo saba sibi kwamasipala, waze waphoqeleka ukuhamba kodwa ubuyelile ngoLwesine nangoLwesihlanu waqhubeka nomsebenzi wakhe.


“Kuliqiniso ukuthi ngoMsombuluko ubuholi buzohlangana nezinyunyana nabezinhlaka ezahlukene ngaphakathi buphinde buhlangane nezisebenzi ukuze zingabi nokudideka ukuthi imiyalelo kumele ziyithathe kubani,” kusho uMnu Nkosi. UMNU Tim Moodley okunokushayisana ngokungena kwakhe kwesobuMeya kumasipala uMkhanyakude ngoLwesibili, “ekhipha” uMnu Simphile Mdaka we-ANC, osathi nguyena umholi walo mkhandlu. Uyaqhubeka umdonsiswano ngokuphatha uMkhanyakude Umasipala ubonakala sengathi usunobuholi obubili, izisebenzi kazisazazi ziphethwe ngubani

Previous articleINJABULO EMKHANDLWINI WASEZULULAND NGOKUVUNWA YINKANTOLO
Next articleABAFUNDI BASE-UKZN BASUNGULA UMFUNDAZE WANGAPHAKATHI