Uyazifela ngemfuyo uGatsheni kamaskandi

  235

  NONHLAKANIPHO SHINGA

  UKHULE ezifela ngemfuyo umculi kamasikandi, uKhuzani Mlungisi Ndlovu (33), odume ngelikaGatsheni kulo mkhakha, okumanje unomhlambi wezimbuzi ezingaphezulu kuka-200. Le nsizwa engeyokuzalwa eNtubane, KwaNkundla, oPhongolo, ishisa izikhotha kulezi zinsuku kubathandi bakamasikandi. 

  Ithi kakubanga lula ukungena kwezikaqedisizungu njengoba umculo wayo usudume kangaka. Ibonga kakhulu iqhaza lezinkundla zokuxhumana, ikakhulukazi iTik-Tok, okuyiyo oyakhele abalandeli abaningi ngoba bebezwa ezinye zezingoma zakhe khona besebengena nakuYoutube bayozilalela kahle baze bagcine sebezithenga. Lokhu kwenze ingoma yakhe ethi, “Malume” yathandwa kakhulu. Igcine ibukwe ngabantu abangaphezulu kuka-3 million kwiTik-Tok. 

  Ukucula kwayo umasikandi ohlukile, ithi kuyenze yangamukelwa ngabaningi, ngenxa yokuthi bebengawuqondi “ushuni” wayo. 

  Abebewuthanda bebeyiyala ngokuthi mayithi uma icula, ilingise abaculi abathile ukuze izothola abalandeli. 

  “Ngihlanganise ushuni omdala nomusha, ngikholwa wukuthi yikho lokho okwenze abaningi baqale bangawuqondi lo mculo wami. Ngangivele ngingafuni ukuthi kube nomculi engaziwa ngokuthi ngicula njengaye, ngiqhubekile nje ngahamba ngalo shuni wami,” kusho yena. 

  UGatsheni wenze umatikuletsheni ngo-2010 eKhoza High School, oPhongolo. Emuva kwawo, ubenesifiso sokufundela ukuba ngusonhlakakahle. 

  “Ngenxa yokungaphumeleli kahle kwami, kangikwazanga ukuqhubeka. Nomama ngoba wayenokukhubazeka, wayefisa ukuthi ezinganeni zakhe kubekhona efundela lo msebenzi,” kusho yena.

  Uthi ube eseyofuna amatoho eGoli, waba ngunogada kwaFedility. Ngo-2018 usebenzele ifemu eyenza iskafula (scarfolding), kwaze kwabe uyayeka ngo-2022. Umculo ukhule enothando lwawo njengoba ethi ngisho uyisemkhulu noninalume bebedlala izigingci. I-albhamu yakhe yokuqala ethi “Impumelelo”, uyikhiphe ngo-2013, kodwa kayenzanga kahle. Ngo-2015 ukhiphe ethi “Isigqila Sengoma” nayo engenzanga kahle. Akalilahlanga ithemba njengoba ekhiphe eyesithathu ethi “Makhalesondela”, okuchume izingoma ezimbili kuyo ethi “Yithi Amabhinca” nethi, “Izindlu Zodaka”. Ngo-2020 ukhiphe ethi “Yimi Inkosi” ephazanyiswe wukuvalwa kwezwe okwenzeke isanda kuphuma. 

  “Ngaleso sikhathi ngangithembile ukuthi izinto zami seziqala ukulunga, ngoba kuvalwa izwe nje, kukhona la ngase ngiqa-shwe khona, kodwa kwagcina kungaphumelelanga,” kusho yena.

  Ukuvalwa kwezwe uthi ukusebenzise ekuqaleni akhulise izimbuzi njengoba kuyinto anothando lwayo. Uthi unina ngaphambi kokudlula emhlabeni, umuphe imbuzi, naye wabe esezithengela eyesibili – aphembe ngazo. 

  “Njengoba seziziningi kangaka, kuyenzeka kubekhona engizithengisayo uma kuqala unyaka noma uma kukhona esezikhule kakhulu. Ngiyakuthanda kakhulu ukufuya izimbuzi futhi ngifisa ukuthi umhlambi wami ukhule kunakuqala,” kusho yena.

  Kuyimanje umatasa ne-albhamu entsha azoyikhipha esontweni lokuqala kuZibandlela (December). Uthi kunezingoma azenze noJumbo noKwazi Nsele ongumhayi wezinkondlo. Uthi kunezingoma ezivivela unyaka ozayo, asebenze kuzo nabaculi abangaphansi kwesitebele iNkabi Nation, okuhlanganisa noBig Zulu. 

  Ekhasini lakhe kuFacebook ukhuthaza intsha ukuzivocavoca. Okwamanje uthi akakathathi kodwa usenaso isifiso sokuganwa. Unabo abantwana.

  Previous articleQaphelani izinswelaboya kulo Khisimusi
  Next articleUbencelisa amawele umsakazi obembula izinqa ezangomeni-mbumbulu