Uyazigqaja onebhizinisi elingandile

1057

USUNGULE ushisanyama oya emizini yabantu ngoba egqugquzelwa wuthando lokudla owesifazane waseMandeni kodwa osezinze eThekwini.
UNkz Lindiwe Masuku weSpit Braai on Wheels uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UNkz Masuku uthi uyakuthanda ukudla okumnandi futhi okuhlelwe kahle. Uyakuthanda nokuphekela abantu, wayazi ukuthi uma esungula ibhizinisi lokupheka ufisa elizogxila enyameni, lihlanganise abantu kodwa lihluke kokwejwayelekile.
Kuthe uma eseqala ibhizinisi wenza ushisanyama oya emizini yabantu, lazaleka kanjalo ibhizinisi lakhe iSpit Braai on Wheels. UNkz Lindiwe Masuku usungule iSpit Braai ngo-2018. Bosela abantu isiklabhu, inkukhu nama-sausage bese bengeza nama-salad kuye nokuthi umuntu ufisa kwengezwe ini kanjani.
“Abantu abaningi bathanda yona le nto yokubona isiklabhu siphenduka, kubenze baconse amathe nomunye athi ‘nami ngiyayifuna le nto, kunosisi wami one-baby shower, umembeso… ngiyayithanda nami le nto’,” kusho yena.

UNkz Masuku, osebenza ngokugcwele embonini yezokuhlinzekwa ngemali, uwuphusha kakhulu umsebenzi ngezimpelasonto nangamaholidi. Eqala wayenomshini owodwa kodwa manje isimithathu, nokusho ukuthi bayakwazi ukwenza imicimbi emithathu ngesikhathi.
Uthi nakuba bephazamisekile ngo-2020 ngenkathi kubheduka iCOVID-19 kodwa kubasizile ukuqhamuka nezindlela zokwenzela imindeni iyodwa kungesikho ukuthi kunomcimbi ngoba bebekhona abantu abawafakayo ama-oda kodwa bengadingi isiklabhu esiphelele.
“Uma nisekhaya nodwa nihalela isiklabhu, ngiyakwazi ukusenza mina la ngihlala khona nginilethele noma uthi ufuna ukusilanda. Ngiyawenza umlenze wesiklabhu noma uhhafu wesiklabhu. Abantu bayakwazi ukukhetha (kuloko) kuye nokuthi bangaki. Isiklabhu sisukela (ebantwini) abawu-30 kodwa uthole ukuthi ngizofonelwa umuntu ethi mina ekhaya sibayisishiyagalombili noma sibahlanu, ngase ngibona ukuthi kumele ngibenzele labo bantu. Abanye abantu bayafaka i-oda ngisho ngezinsuku ezifana neMother’s Day noma uma kuyiFather’s Day. Kungisizile loko,” kusho uNkz uMasuku.

UNkz Masuku uzalwa eMandeni kodwa usezinze eThekwini, lapho esebenza khona. Ukupheka yinto azifundise yona njengoba ethi ubeyaye acele ngisho uma umuntu enomcimbi, acele ukuzomsiza yikhona ezofunda ezinye izinto.
Esikoleni wenze i-National Diploma in Accounting yase-Unisa, i-Business Risk Management Certificate yase-UCT, i-Advanced Programme in Risk Management yase-Unisa ne-Compliance Management yase-UCT.

Izinto ezisize uNkz uMasuku ebhizinisini

Uthi ibhizinisi limfundise ukuzethemba nokuthi angakwazi ukwenza izinto eziningi.
“Into engiyifundile ngami wukuthi isikhathi esiningi sike sizibukele phansi singabantu ukuthi hhayi le nto ngeke ngize ngiyenze. Le nto ifanele abanye abantu abathile hhayi mina. Ayikho into ongafisa ukuthi uyenze ongeke ukuba ukwazi ukuyenza,” kusho yena. Ufunde nokuthi uma usebhizinisini, isevisi oyihlinzekayo awenzeli wena, kodwa wenzela omunye umuntu. Uthi ngeke usho ukuthi into ngeke uyenze ngoba wena ungayithandi.
Uthi elinye lamaphutha ake walenza wukuthembela ekuthumeni abantu, nathi kuke kwacishe kwamlimaza uma izinto zingasenzeki ngendlela ikhasimende ebelilindele ngayo.
Uthi lokho kumfundisie ukuthi aqeqeshe abantu asebenza nabo ukuthi baqonde ukuthi ikhasimende kumele lithole into eliyidingayo.

Uthi kumqoka ukunconywa ngamakhasimende

UNkz Masuku uthi kuyinto ebalulekile kuye ukuba ahlinzeke amakhasimende akhe ngesevisi elindelekile futhi egculisayo. Uthi ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ushiya amakhasimende ethokozile ukuze ezoxoxela nabanye ngomsebenzi wakhe omuhle.

Isiklabhu saseSpit Braai on Wheels siqala kuR2 200 kuye kuR9 000 kuye ngokuthi esingakanani futhi esabantu abangaki.
UNkz Masuku ufisa ukuthi umsebenzi ukhule ngendlela yokuthi angagcini nje ngokwenzela abantu ukudla ngezimpelasonto kuphela kodwa abaphekele zonke izinsuku futhi bafake ama-oda.

*Ibhizinisi lakhe liyatholakala ezinkundleni zokuxhumana
Facebook: Spitbraaionwheels
Instagram: spit_braai_on_wheels

Previous articleAmanye amabhizinisi ngeke esavuka ngemva kwezibhelu zokutapa
Next articleKuphenduke amatafula ngeCarling Cup