Uyaziqhenya ngempumelelo kathunjana wakhe

1065

Umndeni uthi uNomcebo esakhula ubewuthanda umculo

THANDI ZONDI 

UYAZIQHENYA ngempumelelo kathunjana wakhe unina kaNomcebo Zikode (okuyisithakazelo sakhe) (osesithombeni), wodumo lwengoma iJerusalema esidanselwa umhlaba. 

UNkk Buyeleni Nkwanyana, wase-Unit 1 North, eMpumalanga, eHammarsdale, uthi wayengakaze acabange ukuthi uzele isihlabani yize indodakazi yakhe ibikutshengisa ukuthi kukude lapho iya khona nomculo ngesikhathi ikhula. 

“Ubengumuntu ovuka ampongoloze, aze ame ngisho esitamukokweni sakwamakhelwane ecula. Bengize ngithethe ngithi, ‘mntanami kungabe udelela ngoba kungekho ndoda yini laph’ ekhaya njengoba ubangela abantu umsindo?’,” echaza. 

Uthi emingcwabeni yakomakhelwane nasemaphasikeni ubeze acelwe ukuba acule ngenxa yobumnandi bephimbo lakhe. 

Elandisa ILANGA LangeSonto ebelimvakashele kwakhe, uthi kuthe uNomcebo esefunda uGrade 12, eKusa High School, wayokwenza ama-auditions kaTshepo Nzimande, wafika waphuma phambili wabe esephoqeleka ukuba aye eGoli akabange esabheka emuva.  

Nakuba isidumile indodakazi yakhe, uthi kayikadakwa wudumo. “Kithina usazifanela nasekuqaleni, akashintshile kangako. Uma kukhona yena akubuzwa ngoba uyiqhathanzipho. Ekuseni umbhede ngiwendlulelwa nguyena, nesidlo sasekuseni ngisenzelwa nguye, uyalishaya ibhodwe,” echaza. 

Utshele leli phephandaba ukuthi uNomcebo ukhule engumuntu onolaka, ongayifuni into engasile, namanje usenjalo. 

“Yize engumuntu ohlala esemsindweni kepha akasiyena umuntu othanda umsindo.  Uthanda indawo enokuthula ngoba uthi kumsiza ekutheni abhale kangcono. “Ingoma yakhe entsha noDJ Tira wayibhala ehleli laph’ ekhaya, abuye azongibuza ukuthi izwakala kanjani,” kuqhuba unina. 

UThoko ongudadewabo omdala kaNomcebo, uthi uma ekhona ekhaya udadewabo osezinze eGoli akubuzwa. “Uzwa ngengoma kuphela. Laph’ ekhaya singabantu abahlabelelayo futhi siyayibhikla nengoma.  Umama wayeyigosa lezintombi, uma esehuba ngebhesi yakhe kuvuka usinga,” emchaza ehleka.

Impumelelo yalesi sihlabani esesidume umhlaba wonke ngale ngoma yaso noMaster KG ethi, “Jerusalema” ayibuzwa, ibonakala ngomuzi wakubo osulungisiwe, osuvele waba yisithabathaba. 

Unina uthi: “Ngangingazi ukuthi ngiyohlala emzini omngaka. UNomcebo ube negalelo elikhulu esebenzisana nezingane zakubo. Ngibonga ukuthi yize esedumile kodwa akalikhohlwanga ikhaya nakuba esenomuzi wakhe eGoli. 

“Ngisho izingane zikadadewabo akazikhohliwe, uzithengela ngisho okokugqoka,” echaza.

Umndeni kaNomcebo ubonga abantu baseNingizimu Afrika yonke ngokumeseka. 

Bathi ubesecule nabaculi abaningi okubalwa uDeborah Fraser, uLundi Tyamara, uDumi Mkokstad, uZahara, uTshepo Tshola nabanye kepha udumo uluthole kakhulu esesebenza noDJ Ganyani engomeni esihloko sithi, “Emazulwini” noMaster KG kwiJerusalema. 

UNkk Nkwanyana uthi nakuba ejabule ngempumelelo yendodakazi yakhe, kodwa uphatheke kabuhlungu ngokungaqokwa kwayo kumaSouth African Music Awards. 

“Le ngoma idansise zonke izinhlanga. Ngibonga okwenziwe wuMnyango wezobuCiko namaSiko ngokuqoka uNomcebo noMaster KG ukuba babe ngamanxusa eNingizimu Afrika emhlabeni wonke,” kuphetha uNkk Nkwanyana. 

Previous article“Saze safa kodwa senzeni kangaka?”
Next articleIthemba kuboshwa abasolwa eMthwalume