UYINGANE EZIKHULULEKELE ‘UDANOSOLI’

726
UNHLALONHLE “Danasoli” Mazubane nothisha wakhe uNkz Nonhlanhla Dube (kwesobunxele) noninakhulu wakhe Nkz Ntombizodwa Langa.
IZITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

NONHLAKANIPHO SHINGA
UKUPHENDUKA isilomo kukamzukulu wakhe ezinkundleni zokuxhumana nosekumakhele igama elisha lokuthi unguDanasoli, uthi namanje akakukholwa uNkz Ntombizodwa Langa, onguninakhulu kaNhlalonhle Mazubane (6). Ngesonto eledlule kusabalale i-video yale ntombazanyana efunda u-Grade R, eMveloyamaswazi Primary esigodini saseSiqobela, eNhlungwane, lapho beyikhuluma nothisha wayo ifa yinsini, ithi yona kayikwazi ukubhala. Lapho bekumele ikhombise uthisha wayo uNkk Nonhlanhla Dube (47), umdwebo we-dinasour. “Ungixolele weMem Dube mina kangikwazi ukubhala… Ungixolele Mem Dube Mfethu,” kusho uNhlalonhle kuthisha wakhe evula incwadi abedwebe kuyona “i-danasoli” yakhe.


Uthisha ube esebuza ukuthi yi-dinasour enjani le enemilenze eminingi kangaka, aphendule uNhlalonhle athi ilungile (i-right). ILANGA lihambele esikoleni sakhe lapho echazwe nguthisha wakhe uNkk Dube njengengane ezikhululekele, nethanda ukuhlale izihlekela futhi enothando. “Kwesinye isikhathi mangifundisa bengezwa abanye ukuthi ngithini kugcina kungenelela yena, engifundisela bona. “Ngisho kunesikhathi sokuthi bazijuxuze, kuba nguye obafundisa umdanso ngoba uyingane ezikhululekele,” kusho yena. UNkk Dube ukhombise ukuthuka ngesikhathi kutheleka ithimba laleli phephandaba esikoleni.


“Hhayibo ILANGA lizokwenzani manje lana? Seningaze nisuke eThekwini nje nisukela thina?” Uthi kwayena akakholwanga esebona izithobe zakhe zisabalele ezinkundleni zokuxhumana nasondelene nabo befaka ezabo bekhombisa ukuthi bayamazi. UNkk Dube ungowaseSikhaleni, eMpangeni. Ufike oLundi eminyakeni engu- 12 edlule ngemuva kokuba umyeni wakhe ethole umsebenzi kule ndawo.. “Sengisebenze kulesi sikole kusukela ngo-2010 ngifundisa u-grade R, ngiphinde ngibe ngumabhalane. “Ngithuke ngoma sengifonelwa ngabantu abangaziyo, bengitshela ukuthi sengidume nasezinkundleni zokuxhumana ezinjengo-Tick Tok. “Ngiqale ngaba nokumangala ngoba kayikho i-video engake ngayifaka ezinkundleni zokuxhumana, ngine-group kuWhatsApp lapho ngixoxa khona nabazali bezingane zami.


“Lokhu ngikwenziswa wukuthi abazali abaningi kabahlali nezingane zabo, zihlala nogogo ngakho ke kubalula ukuthi bakwazi ukuzibona ukuthi zenzani,” kusho yena. Uthi uvame ukuthi uma ekhuluma nabantwana abafundisayo ababize ngo “mfethu”, yingakho noNhlalonhle ezwakala ethi “Mem Dube Mfethu”. Ukhombise leli phephandaba ama-video ahlukene lapho uDanasoli nabanye abafundi bedansa, kwenye bepheka noma benza izinto ezehlukene. Uthi isifiso sakhe wukuqala umkhankaso wokuqoqela abafundi bakulesi sikole umfaniswano kanjalo nezicathulo, ngoba abanye baphuma emindenini eswele.


UNkz Langa uthi uqale ukuhlala nomzukulu wakhe eminyakeni emibili edlule, uyingane ekhonzile ukudlalisa abantu abadala. “Siyazi ukuthi ujwayele ukuthi aziqophe izingane futhi lokho kasikuxwayi. “Lena yingane yesithuphaephuma lapha emzini wami ngoba ngiyayithanda indlela othisha abakulesi sikole abanakekela ngayo ikakhulukazi yena uNkk Dube. “Ngithe uma ngikhuluma nobaba wakhe wakhombisa ukungabi nankinga ukuthi kunesithombe (video) esesisabalele ezinkundleni zokuxhumana ngoba uthe kakusiyo into embi. “Nami ngibone kanjalo ukuthi kakuyona into embi kodwa kekusithusile ukubona uNhlalonhle esidumisa kangaka.


“Uyaye encamele ukuhlala nabantu abadala futhi ungumntwana onothando ngendlela eyisimanga,” kusho yena. Uthe nalabo abathe kunezimpahla abafuna ukuzenza ngomdwebo wakhe uNhlalonhle bakhulumile nabo, baba nesivumelwano ukuthi uNhlalonhle uzohlomula kanjani. Ekhuluma neLANGA, ukhombise ukuba namahloni, kodwa esekhombisa ngomdwebo wakhe, uNhlalonhle uvele washintsha ebusweni eyikhomba nokuthi kayilumani iDanasoli yakhe. Ebuzwa ukuthi uyazi yini ukuthi usedumile, uvele wakhophoza kucaca ukuthi akazi nokuthi yiniudumo.

Previous articleBatitinywe bagonyuluka ngokubulala ikhehla (61)
Next articleUBANJWE ETHWABAZA OBEFUNWA NGELOKUDLWENGULA NOKUBULALA