Uyishebe netoho imfundo ogogode ena-40

457

Uzibona eyisibonelo sokuthi ngempela imfundo kayikhulelwa

UNKZ Sthembile Mngwengwe ubethweswa iziqu yinyuvesi afika kuyona ezohlanza amahhovisi, i-UKZN. Uthi lokhu ukwazile ukukwenza noma bekunzima njengoba esaqhubeka nokusebenza ngokwesekwa ngumndeni wakhe, nozakwabo asebenza nabo nafunda nabo.

NONHLAKANIPHO SHINGA
WAYENGAZITSHELI ukuthi ngelinye ilanga uyogqoka iziqu e-University of KwaZulu-Natal (UKZN), eThekwini, afika kuyona eqashwe njengesisebenzi esihlanza amabhilidi ngo-2006, owesifazane waKwaXimba, eCato Ridge, eThekwini, okwathi emuva kokuba le nyuvesi imthatha kulo msebenzi wokuhlanza amahhovisi, wasebenzisa ithuba, wafunda.


UNkz Sthembile Mngwengwe (40), owethweswe iDegree in Social Sciences kule nyuvesi mhla ka-24 kuLwezi (November), uthi ngesikhathi ebeka unyawo lwakhe okokuqala kulesi sikhungo, wayengazitsheli ukuthi ngelinye ilanga uzobe egqoka iziqu kuyona, ngoba wayesephonse ithawula ekutheni uyoke afunde. Uzimisele ngokwenza iHonours in Human Resources uma ethathiwe. Waqeda umatikuletsheni ngo-1998 e-Albini, eNtshongweni.


Uthi ngisho abazali bakhe babefisa ukuba aqhubekele emabangeni ephezulu emfundo, kodwa kwangenzeka ngenxa yokungabikhona kwemali. Utshele ILANGA ukuthi uyise, uMnu Makali Mngwengwe, umbongele ngokukhulu ukuziqhenya ngesikhathi esegqoka ijazi. Uthi wathatha ithuba lokuthi uma uqashwe yilesi sikhungo ufunda mahhala, wafaka isicelo esi ngaphendulwanga ngo-2017. “Kufanele ngabe ngaqala ukufu-nda ngonyaka ka-2017, kodwa isicelo sami kasiphendulwanga, ngaze ngaziyela mathupha emahhovisi ngiyobuza ukuthi kwenzekani ngesicelo zami.


“Ngiyacabanga ukuthi nabo babone lapho ukuthi kangidlali. Ngenza unyaka wokuqala ngo-2018, nawo kawuzange ube lula nhlobo,” kusho yena. Uthi ubonga ukwesekwa yindodakazi yakhe, uSindiswa (20), athi kwakuthi noma esefuna ukudikila, kube yiyona emgqugquzelayo ukuba aqhubeke. Uqhuba athi izifundo zakhe enyakeni wokuqala kwadingeka ukuba azibhale kabili ngoba okokuqala wayengaphasanga ngokugculisayo, futhi yikho kanye lokhu okwakumgulisa. “Ngangibona sengathi ngizoba yisehluleki nje ngoba izifundo zonke ngazibhala kabili.


“Ngathi uma ngithi ngikhalela indodakazi yami, ngiyitshela ukuthi ngiyayeka, yathi kangikwazi ukuyeka into esengiyiqalile. “Ngibonga kakhulu nakozakwethu engangifunda nabo ngoba bakhombisa ukungeseka okuyisimanga ngaleso sikhathi,” kusho yena. Uthi ngisho ukusebenzisa ikhompyutha kuqale kwaba yinkinga ngoba wenze izifundo zayo ngonyaka ka-2003, okuningi engasakukhumbuli. Usho ngokukhulu ukuziqhenya ukuthi yize noma unyaka wokuqala ube nezingqinamba kodwa elandela leyo ubesezihambela yedwa, njengoba ethi ubephasa kahle minyaka yonke.


Yize noma ebenza kahle esikoleni kodwa uthi ngoba ukusebenza akakuyekanga, bekudingeka ukuthi ekhaya aphume ngovivi ukuze aqale ngokusebenza kuthi kuqala kungena isikole kube sekunomsebenzi omningi awenzile. “Ekhaya ngangiphuma ngo-04:30 ngifike emsebenzini ngihlanze amahhovisi. Uma kumele ngibe seklasini ngo-07:30, ngishintshe ngigqoke izingubo zami. “Noma sengiqedile ukufunda kosuku, ngangibuyela kwezasemsebenzini, ngiqhubeke nokuhlanza amahhovisi.


“Lokhu bekungigqilaza kakhulu, kodwa ngibonga abaphathi bami ngokungeseka. Namanje ngisasebenza nje, kodwake ngiyethemba ukuthi ngingase ngithole umsebenzi engiwufundele kusona lesi sikhungo, ngibe ngiqhubeka nezifundo zami,” kusho yena. Uthi ufisa ukuqhubeka nezifundo, enze i-HR nesiZulu, kodwa uthi ubefake nesicelo sokwenza izifundo zobuthishela, kanti bese bemphendulile bathi bazomthatha, kodwa usalindele kuphendulwe nakulona omunye umkhakha. Uthi kulabo abasaba ukuthi bazofike babe badala noma bazosilela, akumele bavumele ukwesaba kubenze bangalandeli amaphupho abo.


“Lezi zingane esizizele zinozwelo kabi, mina ngilekelelwe yizona kakhulu. “Kwesinye isikhathi bengiba mdala kunanothisha (lecturer), kodwa ngoba bebebona ukuzimisela nenhlonipho ebenginayo, nabo bebengihlonipha, bengilekelela. “Ngibone kimina ukuthi ngempela imfundo kayikhulelwa futhi ngizimisele ngokuqhubeka nokufunda,” kusho yena.


nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleKufezeke amaphupho
kwabanqobe koweNdoni
Next articleUSuthu luhlalele ovalweni ngomdlali