Uzibangele isigcwagcwa umsakazi weGagasi

1030

Amabhinca amchaphe ngenhlamba evikela isilomo sawo uQuality

UCHASHWE ngenhlamba wabizwa nangaphansi kweziketi zikanina usomahlaya ophinde abe ngumsakazi weGagasi FM ngemuva kokwenza ihlaya ngezimpahla zokugqoka ezidlujwa ngamabhinca azibize ngezomkokotelo (fake). USandile Makhanya owaziwa ngelikaFlymotion, uzidalele isigcwagcwa enkundleni yokuxhumana ngaleli hlaya lakhe njengoba kuze kwavela nesithombe somculi kamaskandi uQuality Biyela, odume ngokugqoka izimpahla ezibizayo nokuphatha izizumbulu zemali. Lo somahlaya uthe uhlale ezwa amanye amabhinca echoma ngokugqoka izingubo ezibizayo kodwa akakaze awabone kulezi zitolo athi athenga kuzona lezi zimpahla. Le nkulumo kaFlymotion ibiqoshwe kwi-video esabalale enkundleni yokuxhumana iTik Tok.


Ngezansi kwale video yakhe kube sekungena abanye okungehlanga kahle abekusho, bamchapha ngenhlamba abanye baze bamsabisa nangokumyisa kwagoqanyawo ngoba bethi ‘useyagagamela’. Ngesikhathi ethintwa yiLANGA LangeSonto uQuality okusolwa ukuthi le nkulumo ibiqondiswe kuyena kwazise nguyena ohlale eqhakambisa ukugqoka izingubo ezibizayo futhi okuvele nesithombe sakhe kule video, uthe uyibonile le video yamcasula ngoba akamazi nokumazi lo somahlaya. “Okungidine ngayo wukuthi kangimazi futhi kakukho okungihlanganisa naye, ngakho ukungifaka kuma-video akhuluma ngabantu abagqoka izimpahla ezingombombayi kuwukungichukuluza,” kusho uQuality.


Usola lo somahlaya ngokuzifunela udumo esebenzisa igama lakhe. Uthe uqoke ukungamphenduli lo somahlaya kule nkundla ngoba bakhona abesebevele bemphendulelile. “Ukungaphenduli kwami kube wukuhlonipha izinkampani zezingubo ezingixhasile ngakho ukubonakala ngiqophisana nomuntu ongaziwa bekungangehlisa isithunzi,” esho. Uxwayise lo somahlaya ukuthi makenze ihlaya ngabangani bakhe, angasukeli umuntu angamazi ngoba lokhu kungamdalela amazinyo abushelelezi kubantu njengoba egcine esethukwa. UFlymotion ongomunye wabashayeli bohlelo lwasemini kwiGagasi noDj Sonic, uthe nakuba ebenza ihlaya kodwa kuyiqiniso ukuthi kunabanye abajaha ukuchoma ngezimpahla ezingombombayi.


Uthe le nkulumo yakhe ubengayiqondisile kuQuality futhi uyaxolisa ukuthi kusebenze isithombe sakhe kwi-video abeyiqopha. “Mina bengizama ukuqondisa labo abajaha ukufaka abantu ingcindezi ngezingubo abathi ziyabiza kanti kabazithengi ezitolo zangempela, bazithenga emahontshi ngamanani aphansi. Ingane ezihluphekelayo igcina isiba nengcindezi yalezi zimpahla ngenxa yabantu abachoma ngamanga,” esho. Uthi abantu mabayibuke ngezindlela zonke i-video yakhe njengoba ingaqondile okubi, kodwa yakha. Uthe kakwehlanga kahle ukuchashwa ngenhlamba ngabanye babantu ezinkundleni zokuxhumana ngoba bengayibonanga ngendlela abeyiqondise ngayo inkulumo yakhe.

Uthe kakukho angakusho ngemizwa yabantu kodwa uma kukhona abanyatheleke amakhona uyazehlisa njengoba sekunabanye asebesho nezinto ezingehli kahle kuyena. UFlymotion ungomunye wosomahlaya abahamba phambili KwaZulu-Natal njengoba ebuye abe ngumhleli wemicimbi yamahlaya eyahlukene kusona lesi sifundazwe.

Ngakolunye uhlangothi, uQuality nakuba edume ezinkundleni zokuxhumana kodwa usanda kukhipha i-EP yakhe ngenyanga edlule kanti uthe uzimisele ngokukhipha i-albhamu egcwele ngonyaka “

Previous articleUzibangele isigcwagcwa umsakazi weGagasi
Next articleIBIZOQEDELA IZIFUNDO ZOBUMELI ENYE YEZINTOMBI ZEPHOYISA