Uzoqopha umlando enzela abafundi

1272

UNontuthuko uzogijima ama-marathon awu-7 izinsuku zilandelana

MZWAMANDLA ZONDI

UNONTUTHUKO Mgabhi uzimisele ngokwakha amagumbi esikole sasemakhaya, iKhiphinkunzi Primary.
IZITHOMBE: ZITHUNYELWE

UKHOMBISA isibindi se-bhubesi umsubathi wesifazane waseNingizimu Afrika ozoqopha umlando ngokugijima imijaho (okungama-marathon) ewu-7 izinsuku zilandelana ngenhloso yokwakha amagu-mbi okufunda esikoleni sasema-khaya, iKhiphinkunzi Primary, yaseMtubatuba, ngaphansi kohlelo iGo Beyond For A Child.
Lo msubathi, uNontuthuko Mgabhi (33), ongowokuzalwa eMseleni, eMkhanyakude, uthi inkinga izi-ngane zasemakhaya ziswele into ezozigqugquzela.
Useqoqe imali elinganiselwa ku-R1.3 million ukufeza leli phupho lakhe kanti uhlose ukuba kube wu-R3.5 million isiphelele.
Uthi ngisho izikole lapho zifunda khona izingane zasemakhaya, zishayisa ngovalo.
“Ezinye zezikole zinemigodi emibi kabi, amafasitela afile, izicabha kazikho, yingakho ngithe ma-ngenze okuthile ukusiza. Imijaho engizoyigijima kuzobe kungama-marathon kusuka ngomhla ka-6 kuNhlolanja (February) kuya ku-mhla ka-12. Umjaho wokuqala yi-Novo Antarctica, kulandele owaseCape Town, kube ngowasePerth e-Australia, ngiqede kulowo ngiba-mbe indiza eya eDubai, e-United Arab Emirates, kulandele iMadrid eSpain, yiSantiago, eChile, bese ngisonga ngeMiami Marathon e-USA,” kusho lo msubathi.
ILANGA lithole ukuthi akekho umsubathi wase-Afrika oseke wagijima ama-marathon awu-7 izinsuku zilandelana.
UNontuthuko uthi kulolu hlelo lwakhe uzobe esiza abafundi abawu-657 abadonsa kanzima
eKhiphinkunzi. Uthi akafuni izinkinga ayenazo esafunda zibhekane nezingane zamanje.
“Ngikholwa wukuthi bonke abantu bahlakaniphile, inkinga esibhekene nayo wukuthi kasitholi usizo olulinganayo. Kunemijaho embalwa engizokuba yingxenye yayo ngaphambi kokuba kusongwe lo nyaka. Kwephezulu ngizogijima i-100km eMaputo, eMozambique, kuthi ngoLwezi (November) ngibambe iqhaza kwiCape Town Trials 65km.
“Ngibonga kakhulu uProdigal Khumalo weMaxed Elite okunguyena ongisize ngohlelo lokulungiselela lama-marathon. Phambilini bengizigijimela ngaphandle komqeqeshi. Kumanje sengiqoqe imali elinganiselwa ku-R1.3 million kanti likhulu ithemba lokuthi ngizokwazi ukufeza iphupho lami.
“Ngibonga kakhulu amalungu omphakathi okuthe uma ezwa ngesifiso sami asukuma. Ngiyawucela umphakathi ukuba nawo uphonse esivivaneni. Ngibonga kakhulu lezi zinkampani ezilandelayo: yiRichards Bay Coal Terminal (RBCT), yi-Under Armour South Africa, yi-European School of Management and Technology (ESMT), yi-University of KwaZulu Natal (UKZN), iGlencore, iMomentum Health, iTronox, uDr Vincent Maphai nePeople Smart Consulting.
“Le mali kayiyi kwi-akhawunti yami. Abafuna ukunikela noma ngabe yimalini abanayo – kusuka ku-R50 kuya phezulu bangangena kwi-website ethi: www.backbuddy.co.za, bazothola yonke imininingwane lapho,” kusho yena.
Imali ekhokhwa kulolu hlelo iqashwe ngeso lokhozi yinkampani yabameli, iKloppers Inc, ifakwe kwi-akhawunti yayo. Abafuna ukuphonsa bangakhokha eStandard Bank, kwi-akhawunti eyi-cheque ethi: 060 675 942 esegameni leKloppers Inc kanti i-branch code ithi: 058 030, bese ubhala i-reference ethi: 22M182001.
UNontuthuko uqede uGrade 12 wakhe ngo-2002 eZenzeleni High School wayokwenza iziqu ze-Pyschology e-University of Kwa-Zulu-Natal (UKZN), eHoward College. Kuthe uma eyiqeda waba nentshisekelo yokuyofuna umsebenzi.
Uthi othisha bakhe e-UKZN, ikakhulukazi uDkt Thandi Magojo noSolwazi Steven Collings, bamyalela ukuba aqhubeke neHonours, enze neMasters.
Ngemuva kokuqeda e-UKZN, uthole i-internship kwaSouth African Breweries (SAB) eSiphingo, eThekwini.
Usuke kwaSAB waya eRichards Bay Minerals (RBM) kanti manje uyimenenja-jikelele yakwaHuman Resources eRichards Bay Coal Terminal (RBCT).
Utshele ILANGA ukuthi uqale ukuzihlanganisa nezokugijima ngo-2013 lapho enze khona u-10km weDiscovery Big Walk.
“Ngemuva kokuqeda iBig Walk, ngibe nothando lokugijima. Ngaphambi kokuba ngiye emsebenzini, bengiqala ngokujima. Kuthe ngo-2014 ngangenela iComrades Marathon yami yokuqala lapho ngenza khona u-10:58. Sengigijime amaComrades Marathon awu-5.
“Isikhathi sami esihle seComrades wu-8:53. KwiComrades nginezindondo eziwu-5 okuyiBill Rowan, ama-bronze amathathu kanti nyakenye ngithole iRobert Mtshali Medal,” kusho yena.

Previous articleIChiefs icathamela unozinti weBafana
Next articleUsole izidakamizwa odlwengule ingane (7)