‘Wafika kumnyama uKhuzani – Dkt Langa

273

MTHOBISI SITHOLE

UDOKOTELA osephothule imfundo yakhe, ufisa ukuzibongela emndenini womculi kamasikandi ngokufaka kwakhe isandla empumelelweni yakhe. Lokhu kuvezwe uDkt Nqubeko Langa (26), waseDriefontein, eMnambithi echaza ngosizo aluthole kuKhuzani “iNdlamlenze” Mpungose, waseMandaba, eNkandla.

Utshele leli phephandaba ukuthi ngesikhathi ethola usizo lokungena enyuvesi kulo mculi, ufike kumnyama emndenini wakhe (uKhuzani), kungaziwa ukuthi kuzothathwani kuhlanganiswe nani. Uthi wayebhekene nencindezi enkulu, nogogo wakhe exakekile.

“Isihibe sokuqala saqaqwa nguyena uKhuzani, emuva kwalokho kwakhanya konke, ngathola umfundaze ngaphakathi enyuvesi,” kusho uDkt Langa. Uphawula ngalokho ngenxa yokuthi uKhuzani umxhase ngemali yokungena enyuvesi ngonyaka ka-2016. Ngaleso sikhathi uDkt Langa ubephase ngamalengiso eMhlwaneni High School, edabule o-A ezifundweni zakhe abezenza. Ukhuzani ngaleso sikhathi uvakashele kulesi sikole emuva kokuvela kwezindaba zokuthi uphase kahle, kodwa uswele imali yokungena esikhungweni semfundo ephakeme, eNelson Mandela School of Medicine e-University of KwaZulu-Natal (Ukzn).

UDkt Langa utshele leli phephandaba ukuthi obekwenza izimo zibenzima ekhaya kubo, ngukuthi ukhuliswe uninakhulu wakhe emuva kokuba uyise eshone efunda uGrade-5.
“Ukwelula kwakhe isandla, kuwenze kakhulu umehluko empilweni yami, ngiyafisa ukuthi ngiye ekhaya kubo eMandaba uma izinto sezingimele kahle, ngiyozibongela ngosizo lwakhe ngoba lokhu akwenza kumina, ukwenze singazani,” kusho yena. Uveze ukuthi njengamanje wenza uqeqesho esibhedlela e-Addington, eThekwini, uqale ngonyaka ka-2022 phakathi nonyaka, inkontileka yakhe kulindeleke ukuba iphele kuNhlangulana (June) nonyaka. Uthi okumjabulisa kakhulu empilweni ngukuthi konke okwenzakalayo njengamanje uninakhulu wakhe uzibonele khona.
“Ngesikhathi ngigqoka ijazi, isalukwazi sami sajabula saze sathi asikaze sicabange ukuthi ngelinye ilanga siyolala emahhotela phezu kolwandle,” kusho uDkt Langa.

Ngesikhathi efunda uDkt Langa, uKhuzani uqhubekile nokumeseka ngokuthi alandelele imfundo yakhe, wavakasha esikhungweni semfundo ephakeme amxhase ngakudingayo. Ekhuluma neLANGA uKhuzani, uthi nakuba engalitholanga ithuba lokuqhubekela phambili ngemfundo emuva kokuphothula umatikuletsheni, kodwa imfundo ihamba phambili enhliziyweni yakhe.

“Ngijabula kakhulu ngokuphumelela kwale nsizwa yakwaLanga empilweni, ngoba sekuzoshintsha nempilo yomndeni, isimo sibesihle ekhaya. Ngesikhathi ngibona udaba lwakhe ephase umatikuletsheni, kungithintile enhliziyweni, ngafuna ukuzifikela mathupha esikoleni sakhe nasemndenini wakhe ngiyodlulisa umnikelo zibona nezingane eMhlwaneni, ukuze nazo zikhuthazeke ziphase kahle,” kusho uKhuzani.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleImeya inxusa kuhlonishwe amakhosi
Next articleAmaqembu amakhulu akhale ngamancane kuphunyuka uKaunda