Wayengezwani nesisebenzi esiyivila uMntwana waKwaPhindangene

643

THEMBINKOSI MEMELA

MHLELI: ake ngichaphazele
emisebenzini yoMntwana waKwa-Phindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi njengesisebenzi esamsebenzela iminyaka ewu-12. 

Njengesisebenzi sikahulumeni waKwaZulu ngo-1981, ngajoyina umnyango kandunankulu njengomxhumanisi (public relations officer) wokuqala ngaphansi kobuholi bukaMnu Muntuwenkosi Robert Mzimela, owaba ngunobhala
wesishayamthetho saKwaZulu isikhathi eside (uMzimela ngimthatha njengeqhawe lami). 

Ngangisebenza ukuxoxela izivakashi zaseNingizimu Afrika nezakwamanye amazwe ngohulumeni waKwaZulu nokuthi usebenza kanjani. 

Ngangike ngizithathe lezi zivakashi ngiyozibonisa oNdini Cultural Museum, umuzi ovuselelwe wasoNdini, iDingaanstat, eMakhosini nasesishayamthetho saKwaZulu.

Ngo-1982, uMntwana – njengosihlalo wekhabhinethi – wasithuma ukuba sisungule uphiko lwezokuxhumanisa uhulumeni waKwaZulu, okwakuthiwa yi-bureau of communication

UMntwana nekhabhinethi yakhe bangijuba ukuba ngilwengamele lolu phiko. Ngokuthunywa nguyena uMntwana, sagcina sengamela ukukhiqizwa kwamaphephabhuku amabili, okuwuMxoxi neClarion Call. 

La maphephabhuku ayenza umsebenzi wokwazisa izinhlaka ezehlukene zomphakathi ngokuthi kwenziwani kuhulumeni waKwaZulu. 

UMntwana wayeqinisekisa ukuthi akubi khona nelilodwa iphutha kula maphephabhuku. 

Eminye yemisebenzi uphiko lwezokuxhumana olwaluyenza,
wukwakha ubudlelwano obuqinile phakathi kukahulumeni waKwaZulu nezinhla zonke zabezindaba. 

Lo msebenzi wenziwa ngempumelelo enkulu. Isibonelo nje wukuthi; kwakuthi uma uMntwana ezokwenza inkulumo ezihlweleni, asemukele isicelo sabezindaba sokuthi kube nengxenye yenkulumo yakhe ayezoyenza ngesiNgisi ukuze kusizakale
abacosheli bezindaba bakwamanye amazwe nabezinye izilimi. 

Omunye umsebenzi walolu phiko kwakuwukubheka ukuthi izinhlelo zokwemukela izivakashi zoMntwana zenziwa ngokwezinga lomhlaba. 

Lapha ngingabala izivakashi
ezifana nowayengundunankulu
waseBritain uMargaret Thatcher (ongasekho) neNdlovukazi yamaNgisi engasekho, u-Elizabeth II. 

Le misebenzi yalolu hlobo
yayibuye yaziwe ngele-protocol.

Izisebenzi zalolu phiko zazisebenza njengengxenye yehhovisi lakhe
uMntwana. Lokho kusho ukuthi
zonke kwakumele zisebenze ngokuzikhandla nangokuzinikela. 

Kwakungeyona into engavamile ukuthi izisebenzi zehhovisi loMntwana nezophiko lwezokuxhumana zisebenze zize ziqede umsebenzi wokulungisa inkulumo yakhe
ngabo-04:00 ekuseni, bese ziyogeza zithathe izimoto zilibangise eGoli lapho uMntwana wayezokwenza khona inkulumo njengaseJabulani Amphitheatre, eSoweto. 

UMntwana wayengafuni nakuyizwa eyesisebenzi esiyivila. 

Ubudlelwano phakathi koMntwana nami babubuhle kangangoba ngangikwazi ukuhlala kwikhabhinethi njengengqapheli, uma ngibona isidingo. Ngangikwazi nokuhlala emihlanganweni yeNational Council ye-IFP ukuze ngiyiqonde kahle
imigomo yeqembu, okwakuyiyo isisekelo senqubo kahulumeni waKwaZulu. 

Nangesikhathi sezingxoxo zombusazwe eKempton Park, ngangiba khona ezingxoxweni njengengqapheli, besengi-bhalela iphephabhuku uma ngibona isidingo. 

NakwiClarion Call, kwakuhlaziywa okwakwenzeka ezingxoxweni. 

Nakuba ngaphuma emsebenzini ngo-2004 ngenxa yempilo engeyinhle, uMntwana
nami besixhumana ngezincwadi njengabangani. 

Ngangiye ngithi uma ngincoma umsebenzi omuhle owenziwa yi-IFP emizameni yokubuyisa iKwaZulu-Natal, abonge kodwa abesethi into emphethe kabi kuleli qembu yindaba yobuqembuqembu (factions), athi uyongixoxela kabanzi uma sesibonana. 

Ngangithi uma ngimthokozela ngemisebenzi emihle yaseNdlunkulu, ikakhulukazi izinhlelo zokubekwa kweSilo uMisuzulu, athi uhlukumezeke kakhulu ngendlela iSilo esenza ngayo izinto. 

Wayethi imphethe kabi indaba yokuziphatha kweSilo, ikakhulu phambi kwakhe uMntwana. Wayethi uyongixoxela kabanzi ngakho konke uma sesibonana. 

Ngeshwa lami useze wadlula emhlabeni ngisabamba ngiyeka mayelana nokumvakashela. 

Njengezisebenzi zikahulumeni waKwaZulu, sasazi kahle ukuthi uMntwana akayingeni eyokukhwatshaniswa kwemali yabakhokhi bentela. 

Sasenza konke okusemandleni
ukugwema ukukhwatshaniswa
kwemali. UMntwana akuthanga ngoba engundunankulu, wafuna ukwakhelwa omunye umuzi omusha,  waqhubeka nokuhlala emzini wakhe. 

Wenza imisebenzi yakhe ngokwethembeka okufakazelwa wukuthi waze wanikwa indondo nguPhapha uFrancis eseVatican eRome, e-Italy. Le ndondo kayinikwa noma ngubani. Okumangalisayo wukuthi uPhapha uyinhloko yamaKhatholisa, kodwa wanika uMntwana le ndondo, yize engeyena umKhatholika. 

Loku kusho lukhulu ngokugqama kwemisebenzi yakhe eNingizimu Afrika nakwamanye amazwe.

Previous articleUshaqwe efundisa uthisha osolwa ngokudlwengula
Next articleAmabutho ehlangabeze isidumbu seNkosi uMangosuthu