“Wethule ubufakazi” engqungqutheleni yensangu owasizwa yilesi silahlahla

208

INTATHELI YELANGA

UHULUMENI waKwaZulu-Natal uzimisele ngokusimamisa imboni yokutshalwa kwensangu okubikwa ukuthi ingavulela isifundazwe nabantu amathuba omnotho nemisebenzi. 

Kusukela ngoLwesihlanu kuze kube wuMgqibelo, uhulumeni wesifundazwe ubusingethe ingqungquthela yensangu, okungeyokuqala ukwenziwa esifundazweni. 

Ibiyenzelwe Okhahlamba Sports Complex, eBergville, ihambisana nombukiso wemikhiqizo yayo insangu. 

Undunankulu wesifundazwe, uNkk Nomusa Dube-Ncube, uthe nakuba abantu sebengenile ekutshaleni insangu, kodwa akukabi khona olutheni abaluhlomulayo. 

“Nalapha koMsinga bayaqhubeka bayatshala, kodwa akukabi khona okungakanani abakuhlomulayo,” kusho undunankulu.

UNgqongqoshe wezoLimo nezokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya KwaZulu-Natal, uMnu Super Zuma, uthe bafuna kwakhiwe izimboni ezizokwakha imikhiqizo yensangu. 

Uthi uMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho esifundazweni yiwona ozolekelela ngasohlangothini lokwakhiwa kwalezo zimboni, ukuze uma abalimi sebeyitshalile, kwavunwa, kungagcini ngokuthi umkhiqizo uthunyelwe emazweni aphesheya, izimboni zakhona kube yizona ezenza imikhiqizo eyakhiwa ngensangu. 

UNkk Nonhlanhla Qhoboshiyane, ongumlimi wensangu, uthe uthando lokuyilima luqale ngesikhathi ethola ukuthi usengenwe wumdlavuza. 

“Yangisiza kakhulu insangu, ngangiyibilisa ukuze siphuze,” kusho uNkk Qhoboshiyane. 

Previous articleOweChiefs usenethemba ngesicoco seligi
Next articleISilo sincome inhlonipho kwi-IFP ebiyosotha