Yidla ukudla wena fighter, ukhohlwe ngoRev Mkhekhelezi izihhemane zendawo

  719

  NGOSIBA LUKA: REV MKHEKHELEZI

  WE Zwakele “Brain-brain” Mncwango, umthetho weqembu lakho, i-ActionSA liyaphaka nje, kalikhathalele kuthenjwa. Ngizwile ukuthi kade lipha abasakazi thizeni izijumbane zokudla, ngazibuza ukuthi kanti umphako lo ukhetha izibongo yini. Manje nangu uzakwenu la nenkunzimalanga yebhodwe lelayisi engangoWashesha, ibhasi laseShowe, wenza umsebenzi omuhle. Iyancomeka-ke le engiyibona kulesi sithombe, omakhelwane bayaphakelwa bakithi uma bememeza esangweni bethi: “Isisu somhambi kasingakanani singangenso yenyoni” Kodwa-ke phela iNkosi Mangosuthu Buthelezi – God bless his soul – yayivame ukuthi: “Uma beninika ukudla, fakani esiswini, kodwa besenivota ngonembeza.” Mina-ke ngikwesaba kabi ukudla kwemizi yabantu, uzodla ilayisi uyi-EFF, uvuke usuyi-ActionSA.

  Phela ngeke sazi, mhlawumbe ilayisi line-ActionSA magic. Kukhona-ke abesebethi uMphaki lo ngoweMK kaMsholozi, hheyi ngoba abantu! Ilithathaphi ibhodwe elingaka iMK izifikela nje ngakho kodwa ekhishini? Ngiyasola kodwa – ungangizondi mfo kaMncwango, nawe uhlale usola oMxolisi Kaunda laphaya eThekwini, uthi babhukudisa izivakashi emabhishi agcwele itshe lentaba – kunesikibha se-ActionSA ngaphansi kule fighter.

  Ngoba-ke abantu bezinkundla zokuxhumana kabayesweli into abazoyisho, besebethi lo ophakayo nguMondli, lo ophakelwayo nguNtandane. Abanye bebebabaza bethi indishi kaNtandane nguGeqamabhodwe! Akusho mina bakwethu. Mina nje ngithi yidl’ ukudla wena figher, ukhohlwe ngoRev Mkhekhelezi izihhemane zendawo.

  Nginifisela unyaka omusha omuhle ma-fighter nani ma-Action, nawo wonke amaqembu, iphele le ndaba yokuklwebhana nokubulalana, kuphakelwane nje kube kuhle kanje.

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleKuzoguga amaphakethe kwabahlaba ngaphandle kwemvume
  Next articleIfu elimnyama ephalamende kushona ilungu engozini yemoto