Yisukumele eyokungabi nelukuluku locansi

609

 

EZASEKAMELWENI: noDkt Thabile Mthembu

UKULANGAZELELA noma ukuhalela ucansi kubizwa ngokuthi yilukuluku locansi. Siyazi ukuthi abesilisa nabesifazane banelukuluku locansi kodwa abesilisa bavamise ukuba nelukuluku elithe xaxa kunabesifazane. Ngisho kunjalo nabo abesilisa ilukuluku labo kaliliningi.
Lapho sikhuluma ngelukuluku lomuntu, sikhuluma ngaye eziqhathanisa nesikhathi esingaphambili. Ungalinge uzifanise nomunye umuntu. Ngiyaqonda ukuthi kuyisimo esibuhlungu kangakanani ukuhalela into kodwa uma isiphambi kwakho ivele ingabe isadleka. Indaba yelukuluku singacishe siyifanise nokudla.

 • Yini engenza ukuba ilukuluku lakho lehle?
 • Yizifo ezithile;
 • Wukucindezeleka komqondo;
 • Ukusebenzisa amaphilisi noma imithi ethile;
 • Wukungalali kahle;
 • Wukungawunyakazisi umzimba;
 • Nokungadli kahle.
  Siyazi ukuthi ukwehla kwelukuluku isikhashana kungenzeka noma ngabe yikubani ngesinye isikhathi. Kodwa lapho uzibona ungabuyi kusho ukuthi ungasukuma uzame ukuthola usizo.
 • Yini ongayenza ngaphambi kokuyothola usizo?
  Kubalulekile ukuthi lapho ubona ushintsho oluthile, uqale ubheke ukuthi ngabe yini lena ongayenzi kahle. Lokhu kungaba wukudla ukudla okunomsoco, ugweme ushukela namafutha. Ukudla okunempilo kuneqhaza elilikhulu kabi ekukhuphuleni ilukuluku nasekuvikeleni izifo zasekamelweni.
  Lapho usudla kahle khumbula nokubaluleka kokuzivocavoca, ngoba lokhu kusiza ukuvikela izifo ezithile. Khumbula ukuthi uma sikhuluma ngokuzivocavoca siqinisa kakhulu ekugijimiseni inhliziyo, i-cardio ngamanye amazwi.
 • Kawuziyekeli amaphilisi ezinye izifo

Uma unezifo ezithile kubalulekile ukuqikelela ukuthi zihlala zihlelekile, ziyelashwa ngamanye amazwi. Izifo ezinjengoshukela kubaluleke kakhulu ukuba zihlale zisesimeni esihle, ukuvikela ukulimala kwenkonzo yasekamelweni nelukuluku lokuyongena kuyona.
Kubalulekile nokukhumbula ukuthi kakusiwona nje kuphela ushukela olimaza ekamelweni kodwa nezinye izifo ziyakhubaza. Kubalulekile ukuthi lapho ubona ushintsho ekubeni usanda kuqala amaphilisi noma ubukade ushintshe amaphilisi obuwadla, ubikele udokotela noma umhlengikazi wakho, ukuze abheke ukuthi kakusiwona yini adala inkinga. Kawuziyekeli amaphilisi ngoba usola ukuthi akubangela inkinga ngoba lokho kungaba nomphumela omubi nakakhulu.

 • Kumqoka ukuvakashela udokotela

Uma usuzame konke lokhu wehluleka ukubuyisa ilukuluku, kubalulekile ukuvakashela udokotela wakho ukuze athole ukuthi yini eyenza wehlelwe wumdlandla wokulangazelela inkonzo. Lokhu uzokwenza ngokukubuza imibuzo, akuhlole, aphinde akuthathe negazi.
Lokhu kuzomsiza ukubona ukuthi yini umsuka wenkinga yakho. Abaningi bakholelwa ekutheni lapho wehlelwe yilukuluku kumele uthole i-testosterone, kanti lokhu kakusilona iqiniso nakancane. I-testosterone iba nemiphumela emihle lapho umuntu ehlelwe yi-testosterone.

 • Mubikele ngazo zonke izinkinga uma uyohlolwa

Lapho wenza ukuhlolwa kwaminyaka yonke (annual medical checkup) kubalulekile ukubikela udokotela wakho ngazo zonke izinkinga obhekene nazo ekamelweni.

 • Uma unesifiso sokusoka, uDkt Thabile Mthembu ukwenza mahhala lokhu kepha kumele ufone kuqala ukubhukha. Usebenzela eBlue Clinic, eMaxwell Centre ngaseCity Hospital, eThekwini. Utholakala enombolweni ethi: 031 309 1832.
 • Uyatholakala nasezinkundleni zokuxhumana ngala madilesi:-
  Instagram: @the.blue.clinic
  Instagram
  @the_blue_clinic
  Facebook
  @The Blue Clinic by Dr Thabile
  Youtube
  @The Blue Clinic Dr Thabile

 

Previous articleBathembise ukuzinikela emsebenzini abawunikwe yiSilo
Next articleAbesilisa baveza okubacikayo othandweni