zaKuqhakaza izitaladi uma Kuqhakaza zichomelana ngengqezichomelana ngengqephu

311

Sidle umhlanganiso nakulo nyaka isigodi sakwaNxamalala

NEZINTOKAZI kazisali ngaphandle njengoba nazo zivunula ziconse.IZITHOMBE NGU: SOLO NDLOVU WESO LOMTHWEBULIMTHOBISI

NONHLAKANIPHO SHINGA

BEZIPHUME ngobuningi izinsizwa zezigodi ezahlukene emcimbini waminyaka wonke owa-ziwa ngeleHlahla likaKhisimusi, obuseKeate’s Drift, eMsinga ngoMgqibelo. Lo mcimbi osamncintiswano osuneminyaka waqala kakuwona nje owokuhlangana kwezinsizwa zijabulele ukuthi zibuyele emakhaya, kepha yilapho zisuke ziklolodelana, zichomelana ngengqephu nangobugcokama. Ziye zehle zenyuka emgwaqweni, zigabisa ngengqephu nangobuqhathanzipho. UMnu Nhlangano Zakwe ongomunye wabahleli balo mcimbi, uthi izinhlelo zalo mcimbi ziqala ngokuqala konyaka lapho kukhethwa khona ikomiti. “Uma kuqala unyaka, isigodi nesigodi siyahlangana sikhethane abazohlela ngasohlangothini lwaso.

Yilaphoke okukhethwa khona impahla ezogqokwa nokuthi izothengwa kanjani futhi izokhokhelwa kanjani,” kusho yena. Uthi unyaka nonyaka kumele kube nengqephu entsha ethengwayo ngoba kuyihlazo ukuphinda into eyayigqokwe ngonyaka odlule. “Phela kakuwona umfaniswano wesikole lona, kumele kubonakale ukuthi ugqoke okusha ceke. Uma ungabuya nebhulukwe langonyaka odlule, ungaphenduka ihlaya ngoba abantu bazobona,” kusho yena.Kulo nyaka isigodi saKwaNxamalala okuyiso uMnu Zakwe athi sidle umhlanganiso ngonyaka odlule nakulo nyaka, besigqoke izicathulo ze-Omega ezibiza u-R820, ibhulukwe leBrentwood elithandwa kakhulu ngamabhinca elibiza u-R1 500, isikibha seKurt Geiger (KG) nebhande lePringle elibiza u-R420.UMnu Smanga Mabaso ongusomabhizinis owaziwayo eMsinga, ubeyingxenye yalo mcimbi kulo nyaka kanti uveze ezinkundleni zokuxhumana ukuthi nangonyaka ozayo uzobe ekhona.

UMnu Zakwe uthi ukungenela kukaMnu Mabaso kusho lukhulu kubona ngoba waziwa njengomuntu othanda ukufukula igama laseMsinga. “Siyethemba ukuthi kukhona okuhlukile mhlawumbe angaqhamuka nakho, asibonise ukuthi singawukhuphula kanjani lo mdlalo. Ungomunye wabantu esibukela kakhulu kubo kanti ukuba yingxenye yethu kusenze sabona ukuthi ngempela ikhona le nto esiyenzayo uma abantu abanjengaye be-kwazi ukubamba iqhaza kuyo,” kusho yena. Uthi bafisa ukuthi lo mncintiswayo uhanjelwe yizivakashi kanti bayaqinisekisa ukuthi kuphephile zikhathi zonke njengoba kwazona izinsizwa zazi ukuthi kazivumelekile ukuphatha izikhali. “Sibonga nobukhosi basemaChunwini ngaphansi kweNkosi uNgangendlovu Mchunu, ngokusi-hambela. Lokho kusho lukhulu kuthina njengoba inkosi beyithumele abebezoyimela,” kusho yena. Ezinsizweni ezibambe iqhaza kulo mncintiswano kuba-lwa ezaKwaNxamalala, ngezasemaSulaneni, ngezaseDungamanzi, ngezaseThendele, ngezase-Mvu-ndlini, ngesazeNyonini, ngezaseSiphongweni, ngesaKwaLatha eMabovini nesaseNgome.

Previous articleUMotaung ufuna iChiefs iqhwakele
Next articleKUBONGWE ABESIKEBHE NGOKULETHA UKUTHULA