Zibakhalele beyokokotela eMnyangweni wezaseKhaya

433

AboMnyango wezaseKhaya bathi amaphepha abafike nawo abesolisa

BASHAQWE ngamaphoyisa abesifazane abebeyozama uku-shaya izitifiketi zezingane ezingamaweli ngamaphepha omkokotelo emngangweni
wezasekhaya eMngeni. 

NOMFUNDO NGWANE

BALAHLWE ngelakubo abesifazane abathathu ba-seMlazi aba-shaqwe ngama-phoyisa izolo ngoLwesitha-thu emahhovisi oMnyango wezaseKhaya, eMngeni bezama ukusebenzisa amaphepha awumkokotelo ukuze bashayele izingane ezingamawele zowesifa-zane waseSwazini izitifiketi zokuzalwa. 

ILANGA lithole ngomphathi wala mahhovisi, uMnu Mbongeni Magagula – okunguyena okwazile ukubona ukuthi kukhona okusha-ya amanzi ngamaphepha abephe-thwe ngabasolwa – ukuthi phaka-thi kwalaba besifazane bekukhona nonina wezingane. 

Utshe-le leli phepha-ndaba ukuthi abasolwa bebephethe  ama-phepha obekucaca ukuthi bawathengile. 

Uveze ukuthi kulaba besifazane bekukhona unina wezingane wa-seSwazini, owesifazane okhubazekile, okunguyena abebeqamba amanga bethi ungunina wezinga-ne – kanti ukhokhelwe ukuba aqa-mbe amanga – nongqondongqondo wabo bonke lobu bugebengu. 

“Kufike abesifazane abathathu bephethe incwadi yasemtholampilo waseMbumbulu, eqinisekisa ukuthi lezi zingane zizalwe khona kodwa ibiwumgunyathi. Into ebabambisele wukuthi le ncwadi abebeyiphethe ibingasho ukuthi izi-ngane ezizobhaliselwa izitifiketi ngezabuphi ubulili, okuyinto engakaze yenzeke. 

“Bebeqhuba lo wesifazane okhuba-zekile, bethi akaboni kahle emehlweni futhi akakwazi nokukhuluma, bethi nguyena unina wezi-ngane. Sibe sesibabizela eceleni, saqala sabaphosa imibuzo. 

“Lo obekuthiwa ngunina wezi-ngane, uqale wazenza umuntu ongakwazi ukukhuluma nongaboni kahle emehlweni. Kuthe uma simkhombisa ukuthi kasidlali sizombopha ngempela, laqala la-phuma izwi wabe esekhuluma iqi-niso ethi izingane akuzona ezakhe, uceliwe ukuba azishayele izitifiketi. 

“Ube esekhomba unina wezi-ngane naye obekhona. Basitshele ukuthi incwadi yasemtholampilo bayithenge ngo-R1 000 khona eMbumbulu,” kusho uMnu Maga-gula. 

Uthi unina wezingane nazo uqo-bo ngabaseSwazini, bebekwenza lokhu ngoba befuna ukubhalisela imali yeqolo. Uveze nokuthi aba-solwa baveze ukuthi unina wezi-ngane ubesezame kaningi ukuzi-shayela izitifiketi kodwa engasiza-kali, wabe esebona ukuthi maka-thenge amaphepha.

Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa abophe abesifazane abathathu ngamacala okukhwabanisa, kulindeleke ukuba bavele enkantolo khona maduze.

Previous articleIngene enkantolo ibakaza inhlalisuthi esolwa ngokubulala umkayo ngesihluku
Next articleUsengumfundisi obedonsa ngobunkabi