“Zigcwale udaka” kwisethenjwa soNyazi

1560

JOHN HLONGWA

ZIYAQINA ezokumiswa esikhundleni abesiqhoqhobele, sokuhlinzeka ibandla ngezeluleko zomthetho nokukhulumela ibandla, uMnu Lizwi Ncwane webandla la-maNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni, oluholwa yiNkosi uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe (esesithombeni).

ILANGA lithole ngomthombo walo ukuthi uMnu Ncwane umiswe ngemuva kokukhononda obekukhona  ebadleni mayelana nokuthi ngenyanga edlule usu-ngule iqembu lezepolitiki, i-Afrika Unite Congress (AUC). 

Kuthiwa lokhu sekuwadide kakhulu amakholwa.

Umthombo uthe uNyazilwezulu ludinwe kakhulu yisenzo sikaMnu Ncwane, qede lwajuba ithimba labefundisi ukuba liphenye ngalezi zinsolo zokudideka kwamakholwa.

Uma uqhubeka uchaza umthombo – nawo oqhoqhobele isikhundla esiphezulu kuleli bandla – uthi: “UNyazi lubize bonke abefu-ndisi baleli bandla ngoLwesine olwedlule ukuba bafike eNtabazwe, eHarrismith, bezodingida udaba lokuthi kunamakholwa asenokudideka ngenhlangano yezepolitiki eyethulwe ngenyanga edlule. Athi akazi ukuthi lokhu kwenzeke egameni lebandla noma inhlangano ezimele.” 

Uqhuba uthi kunabefundisi abangayanga kulowo mhlangabo, bathumela izixoliso. 

“Abefundisi abebekhona kulo mhlangano babalelwa ku-31, abanye bafake izixoliso. Phakathi kwezinto ebezidingidwa, bekubu-kiswana ukuthi uMnu Ncwane angakwazi yini ukushayela izinqola ezimbili, eyokuhlinzeka ibandla ngezomthetho neyokuba ngumengameli wenhlangano yakhe. Amakholwa adidekile ngoba imibiko yabezindaba ithe inhlalisuthi ivule inhlangano. Igama elithi inhlalisuthi ngelebandla, yikho lokhu okudale ukudideka. 

“Akaxoshiwe ebandleni, kodwa wehlisiwe esikhundleni, ngeke esazikhuluma izinto ezithinta ibandla. Njengamanje kuphakanyiswe uMfu uNzama noHlabisa ukuba babhekane nalo msebenzi. 

“UNyazi lwazisiwe ngeziphakamiso zomhlangano lwazemukela. Osekusele wukuthi kumenyezelwe kuyona yonke imihlangano yebandla emikhulu,” kusho umthombo.

ILANGA lishayele uMnu Ncwane ngalolu daba, wathi uzwile ngomhlangano. “Ngokwazi kwami, kayikho into exabanisa inhlangano nebandla, baningi abayingxenye yezepolitiki, umehluko kulokhu wukuthi siqale into entsha. 

“Ukusungula inhlangano yezepolitiki akuxabene noNyazi futhi kakusona isono. 

Nathi sisazokwenza njengamanye amaqembu ezepolitiki, sihambe siyocela izibusiso eNkosini uNyazi uma sesikulungele lokho. 

“UNyazi luyazi ukuthi abantu banelungelo lokuzikhethela izinhlangano ngokwepolitiki kuze zifeze izidingo zabo,” esho. 

Ebuzwa ngezincomo ezithathwe emhlanganweni obuseNtabazwe, uthe ngeke aphawule ngalokho, ngoba ubengeyona ingxenye yawo. 

Ucacise nokuthi yena akayena umkhulumeli webandla. 

Imizamo yokuthola uvo lwabefundisi abaphakanyiswe ukubamba okwesikashana, iphunzile. 

UMfu uNzama uthe uyalwazi udaba, kodwa ucela kuthintwe uMfu uHlabisa ukuze amnike imvumo yokuphawula. 

Kuze kwashaya isikhathi sokuloba uMfu Hlabisa engatholakali ocingweni lwakhe. belukhala lungabanjwa.

Previous articleImbibizane emndenini woshone emlilweni eGoli
Next articleSIYALILA ISIZWE NGOSHENGE