Zishaywe ngesithende izigungu zezikole

557

MTHOBISI SITHOLE

SICHITHIWE isigaba esikhuluma ngokukhokhelwa kwamalungu ezigungu ezilawula izikole ngomsebenzi esiwenzayo ezikoleni. Lokhu kugqame ngesikhathi ikomidini lezemfundo eyisikekelo lenza izethulo phambi kwephalamende njengoba kuchitshiyelwa imithetho elawula izikole, eyabekwa ngo-1996.

Umnyango uqale uhlelo olubizwa ngeBasic Education Amendment Law Dill, okuhloswe ngalo ukubuyekeza imithetho elawula ukuphathwa kwezikole, othisha nabafundi eNingizimu Afrika. Kulesi sigaba kuvunyelwane ngokuthi okungenani kunganxeshezelwa amalungu ngokuthi abuyiselwe imali ayisebenzile uma eyokwenza umsebenzi wesikole, hhayi ukuthi aholelwe nyanga zonke ngezikhundla zawo.

Kukhalwe ngokuthi izwe kalinayo imali. Kuthiwa lokhu kuzodala noqhekeko emiphakathini kubangwe izikhundla. USihlalo weNational Association of School Governing Bodies, uMnu Ndoh Matakanyana, uthe kabaphikisani nalokhu, kodwa kabahambisani nomyalelo obekiwe, wokuthi amalungu ezigungu ezilawula izikole kufanele anekele umnyango izinto anobunikazi bazo.

Umnyango ufuna izigungu ziveze konke ezinakho, ngisho izinkampani zazo imbala njengoba kuthiwe kazivumelekile ukwenza imisebenzi yangaphakathi ezikoleni.

“Izinto esinazo kazihlanganise lutho nomnyango. Uma umnyango ungafuni senze imisebenzi yangaphakathi ezikoleni, kasinayo inkinga nalokho,” kusho uMnu Matakanyana.

Kubhungwe kakhulu ngokuziphatha kwabafundi okungamukelile, nokuthi kufanele bajeziswe kanjani. Kayisalanga neyothisha abaphambana nemithetho yokuziphatha. Kuvezwe ukuthi abafundi abatholakala nezidakamizwa nezikhali eziyingozi emagcekeni esikoleni, kufanele baxoshwe noma bamiswe. Yonke le mithetho iqukethwe wumthethosivivinywa wezikole.

Ikomidi liyayibuyekeza le mithetho ukuze ichitshiyelwe. Lithi njengoba ingasekho indlela yokushaya abafundi ezikoleni, kuzofanele othisha balandele imigomo ezophasiswa njengoba sebekhale isikhathi eside ngokuthi kazisekho izindlela zokuqondisa abafundi.

Ukuchitshiyelwa kwale mithetho kuqale ukubhungwa ngakho kusukela ngo-2016. Phakathi kwezigwebo zabafundi abashaya othisha, kuphakanyiswe ukuba bavulelwe amacala udaba lwabo lusingathwe ngabomthetho, kanti uthisha oshaye umfundi, kufanele agqunywe unyaka ejele.

Othisha sebekhale kakhulu bethi kubukeka amalungelo evuna abafundi. Bathi uma bona besenkingeni yokugcwanekelwa ngabafundi, udaba lwabo kalusukunyelwa.

UMnu James Ndlebe woMnyango wezeMfundo kulolu daba, uthe umnyango kawunayo imali eyanele ukuthi ungakhokhela izigungu zezikole. Uthe akufanele ilungu lesigungu lisebenzise imali yalo uma lenza umsebenzi wesikole.
Mayelana namacala abucayi abandakanya abafundi, uthe isinqumo sizothathwa yisigungu sesikole uma sekuphenyiwe kwaqinisekiswa ukuthi ngempela lowo mfundi uyathinteka.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleOwoMkhokha wemulise eyakhethwa ebhentshini
Next articleIsivunguvungu sicishe sanyomfa owokubekwa kwenkosi