Ziyaqina ezokugcotshwa kweSilo sikaZulu eThekwini

779

Onina abane bebengabonwa emcimbini wehlambo leSilo uZwelithini

BEZIPHUMILE izinsizwa zaseSwazini koninalume beSilo uMisuzulu ukuzobungaza umshana wazo ngesikhathi enza umsebenzi wehlambo likayise, iSilo uZwelithini kaBhekuzulu izolo ngeSonto. ONDLUNKULU beSilo uMisuzulu, uNtokozo Mayisela (kwesokunxele) noNozizwe Mulela waseSwazini beyokweseka umyeni wabo

SKHOSIPHI MTHEMBU NOJOHN HLONGWA
ZIYAQINA izinkomba zokuthi umcimbi wakugcotshwa kweSilo uMisuzulu kaZwelithini, uzokwenzelwa eMoses Mabhida Stadium, eThekwini, maphakathi noNcwaba (August). ILANGA lihabule ngomthombo walo ongaphakathi eNdlunkulu kaZulu izolo ngeSonto njengoba bekunehlambo leSilo uZwelithini kaBhekuzulu esiGodlweni KwaKhangelamankengane, KwaNongoma ukuthi iSilo singase sigcotshwe esontweni lesibili kuNcwaba.


Umthombo uthi yize singakaphumi isinqumo esiwujuqu, kwazise izingxoxo zisaqhubeka, kodwa ziyaqina ezokuthi umcimbi ungase wenzelwe eMoses Mabhida. Kuzokhumbuleka ukuthi phambilini iSilo sakhipha umyalelo wokuba uhlehliswe lo mcimbi emuva kwezimvula ezadala umo nakalo owesabekayo ngoMbasa (April), zadlula nenqwaba yemiphefumulo. Umonakalo omkhulu wadaleka eThekwini namaphethelo. Izolo emcimbini wehlambo, owandulelwe yinqina ngoMgqibelo, amabutho abephumile kuhaywa amahubo aKwaZulu.


Kuthe sekuyoshaya ihora lesibili ntambama, iSilo sahola amabutho sayongena nawo esibayeni kuhutshwa, kukhulekwa. Ekhuluma nabezindaba uNdunankulu weSilo noZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, uthe iSilo siyaxhumana noMengameli Cyril Ramaphosa mayelana nosuku, indawo nokunye okuphathelene nokugcotshwa kwaso. Uthe yize ziqhubeka izinhlelo, kodwa kunezinto zangaphakathi emndenini ezisalungiswa, angeke akwazi ukuzidalula. Ugxeke umfowabo weSilo uZwelithini (uMdlokombana), uMntwana uMbonisi, wathi udukisa izwe ngokuthi ihlambo selenziwa.


“Kungithusile ukuthi nabo bazisholo bona ukuthi ezinye izikhali zeSilo (uMdlokombana), bazinika induna, okuyinto engingakaze ngiyizwe. Izikhali zinikwa lowo osuke ezongena esihlalweni, kulokhuke okuyiSilo uMisuzulu. “Lokhu abakushoyo kasikwazi,” kusho yena. Uthe ngaphambi komncimbi wokugcotshwa kweSilo, ziningi izinto okumele zenziwe, okubalwa kuzo ukuhlangana komndeni kuhlanjulukwe.
Uveze ukuthi naye uke wakhuluma noMengameli Ramaphosa, emazisa ukuthi kunezinto abasazilungisa neSilo, wumndeni neNkosi uMswati enguninalume weSilo ngaphambi kokuba sigcotshwe.


Uthe iSilo sike saphakamisa ukuthi usengalumemezela usuku, kodwa wathi akakwazi ukukwenza lokho ngenxa yezinye zezinto okumele zilungiswe ngaphambi kokuba sigcotshwe. “Akukho okujahekile ukuba kunikwe iSilo isitifiketi sobukhosi ngoba vele sesisesihlalweni,” kusho iNkosi Buthelezi. USokwazi Otty Nxumalo ongusihlalo wekomiti elibhekele ukuhlela ukugcoshwa kweSilo, uthe izinkomba zithi siyabekwa iSilo ngoNcwaba, kodwa usuku kalukabekwa nendawo kayikaqokwa. Ucele ukuba abantu balinde uNdunkulu kaZulu, okunguyena ozomemezela maduze. ISilo sikhuluma namabutho, sibonge bonke abaphumelele ukuba khona, yize bebengaphelele ngenxa yezinkinga emndenini. Konina abayisihlanu abagane uyise, abane bebengabonwa, bekukhona iNdlunkulu Zola KaMafu kuphela.

Previous articleKubhubhe amalungu omndeni (5) kungqongqa umuzi
Next articleKukhuthazwa abesilisa ukwazi ngesitho sangasese