Ziyohlala zethulwa izinkulumo kodwa kungashintshi lutho kwabamnyama

  178

  Bhedlindaba “VVO” Ka Lu Phuzi Mkhize 

  MHLELI: Minyaka yonke ngasekuqaleni kukaNhlolanja (February), uMengameli waseNingizimu Afri-ka, uMnu Cyril Ramaphosa wethula inkulumo emqoka yokuvula ngokusemthethweni iphalamende. 

  Le nkulumo eyaziwa ngeState of the Nation Address (Sona) ngesilungu, ihlahla indlela futhi ibuyekeze okudlulileyo, lisebenza iphalamende nokunye. 

  Enkulumweni yakhe ngeledlule, ubeke ngesingaye etusa okuthile akwenzile nozakwabo – ngokwesikhundla sakhe sokuphatha uhulumeni, njengomholi weqembu elibusayo, i-ANC. 

  Nokho ngeke ngilokothe ngenze iphutha lokuthi ngithi umsebenzi wokwethula iSona ulula, kumbe ungagculisa bonke abantu. Uzokhumbula ukuthi eminyakeni edlule owayengumengameli, uMnu Thabo Mbeki, walibeka ngembaba elokuthi leli lizwe lifana namazwe amabili ezweni elilodwa. 

  Wayechaza ukuthi masingakhohlwa ukuthi iNingizimu Afrika inabantu abaningi abamnyama, abadla imbuya ngothi, nengcosana yabamhlophe edla izambane likapondo. Uma sibuyela kwiSona, bonke abantu bebelindele ukuba uRamaphosa akhulume ngokumthintayo, kumbe okuzomhlafunisa kangcono ngezindlela ezahlukene. 

  Osomabhizinisi bavame ukufuna ukuthi umengameli ethule amasu anzulu okudlondlobalisa umnotho, okuqeda ugqamcishi ((load shedding), ukuletha osozimboni ezweni nokulwa nenkohlakalo yokwebiwa nokuphathwa budedengu kwemali kahulumeni. 

  KWESOKUNXELE nguBhedlindaba “VVO” Mkhize ophawula ngenkulumo kaMengameli Cyril Ramaphosa okwesokudla.

  Noma kungathiwa iningi labantu – ikakhulu abamnyama abahluphekayo – kalisebenzisi ulimi olufana nelosozimboni, kangingabazi ukuthi nalo linezifiso nezidingo ezicishe zifane nezosomabhizinisi, yize umehluko kuwukuthi iningi lethu yindlu emnyama, kasinazinsiza namali okungasenza sidlondlobale kwezomnotho. 

  Ogombelakwezabo bavame ukungadli ndawonye nomengameli ngokwepolitiki, ngenxa yengebhe yokuthi hleze inkulumo yakhe iphenduke isizinda sokukhankasela iqembu lakhe. Nokho lolu valo belukhona nakubaholi bamanye amaqembu aphikisana ne-ANC, abesaba ukuthi iSona izoba yinxeba lokungena ukuze umengameli ahehe amavoti, kwazise nabo onkabi bawagaqele ngabomvu la mavoti. 

  URamaphosa uphakamise igama likaMnu uNelson Mandela, okunguye owamemezela ukuthi abakhulelwe nezingane ezingaphansi kweminyaka eyisithupha banelungelo lokuthola usizo emitholampilo nezibhedlela zikahulumeni mahhala.     

  Ngenxa yobunzima bokwethula inkulumo enohlonze futhi ethandwa yibo bonke abantu, kumele sithi siyicwaninga nathi iSona yalo nyaka, singakulibali ukuthi kakade inkulumo yalolu hlobo kayisoze ya-gculisa bonke abantu bakuleli. 

  Yize umBhishobhi Omkhulu waseCape Town (ongasekho), uDesmond Tutu wasibusisa wathi siyizwe eliwuthingo lwenkosazana, akulula nokho ukuba sibe munye mikhakha yonke. 

  Yingakho amazwi kaMbeki engalibaleki, imithwalo esiyetshethe kayifani. 

  Umbuzo okufanele siwubheke ngothi iSona ngabe ithini kithina bantu abamnyama kuleli lizwe. Ake sithi nangu umfanyana odlala ebaleni uyangibuza uthi: “Baba uMkhize, ubethini umengameli ngoLwesine lwangesonto eledlule ebusuku ephalamende?”

   Lo mbuzo ubaluleke ngezindlela eziningi. Okunye okwenza ubaluleke wukuba semqoka kokuzibuza kaninginingi ukuthi empeleni iSona isuke ikhuluma nobani, ngani futhi ukuze benzeni labo bantu. 

  Elami lithi, yize le nkulumo yethulwa njengeqondiswe kithi sonke bavoti baseNingizimu Afrika, kodwa isuke ixhante ngezindlela eziningi ngokumangalisayo. 

  Lapha kusuke kukhulunywa nosozimboni bakuleli nabamanye amazwe. Kukhulunywa nohulumeni bamazwe ngamazwe, osopolitiki bakuleli abaseqenjini elibusayo nabamaqembu aphikisayo. 

  Njengoba kunokhetho lukazwelonke kulo nyaka, le Sona beyigigiyela ekushayeni abangcofa umengameli neqembu nalabo abathi wehlulekile. 

  Umengameli usethulele inkosazana ayibize ngoTinswalo, eyake yaba nguThandi phambilini, ngenhloso yokucacisa ngokusobala ukuthi ingane emnyama eyazalwa ngo-1994 – ngokusizwa wuhulumeni, nokuzimisela kwayo empilweni – seyihambe ibanga elide yadla umhlanganiso emikhakheni eminingi. 

  UTinswalo umele imbewu ewele emhlabathini ovundiswe yintando yeningi kusukela kuphethe uMadiba. Ngokusho kukamengameli kwiSona, uTinswalo uhambe kahle empilweni, waba nekusasa eliqhakazile nezinkinga ezejwayelekile empilweni yanoma ngubani. 

  Ongoti bomnotho nenhlalakahle yabantu, bavame ukuthi kusuke kuhambe kahle uma ungalali ungadlile, unemali oyithola njalo ngenyanga eyanele ukuziphilisa, futhi ungaswele indawo yokulala.

  Yize ngikuvuma ukubaluleka kokubonga esikuthola kuhulumeni, ikakhulu izinsiza zempilo, sesifikile manje isikhathi soku-phakamisa nezinye izinhlobo zokuhlupheka ezithinta imisamo yethu nokuningi okungokomoya namasiko ethu esesawalahla noma esesawalibala. 

  Ake singathekise ngamabomu, sithi lo mfanyana ongibuza umbuza ngeSona akalali ebusuku ngokuhlushwa ngamaphupho amabi. Inkulumo enohlonze kamengameli imsiza kanjani ukuze abe nesibindi, azibone eyinqoba le ngwadla abhekene nayo?

  Kawuboni ngani ukuthi uma umengameli engakabi nesibindi nentshisekelo yokuthinta izihloko ezibucayi ezithinta impilo yethu ngokwesintu, thina ma-Afrika sisazoqhubeka sithwale kanzima ngoba sinokuningi okusihlukumezayo, okungeke kwalashwa kalula ngoba kubukelwa phansi ezigcawini ezimqoka zezwe, ezifana neSona. 

  Akuwona umsebenzi wabelaphi bendabuko kuphela ukuvuselela unembeza nolwazi ngesintu nangomsamo nezinqubo zawo ebantwini bakithi. Kangiqonde ukumbeka izici umengameli, ngithi nje ake avule amehlo, nalabo abaseduze kwakhe ake bavule amehlo, bangazishayi indiva izinkinga nezinselelo ezibhekene nabantu abamnyama, ngenxa yokuntenga kwemisamo nokufiphala kolwazi lwendabuko okumele lubaphilise futhi lusimamise izimpilo. 

  Ukuphakamisa ubumqoka bokuvuselela amakhaya, izimilo, amasiko namagugu abamnyama, kungaba yisisekelo esikhulu ekuvuseleni leli lizwe. Uzothini umengameli uma uTinswalo wodumo edlala abakhunkuli ngelinye ilanga, kumbe edlala izinyanga-mbumbulu? Uyokwazi ukuphinde akhulume ngaye njengengane yakhe?     

  Uyethulile inkulumo yakhe njengabo bonke omengameli asebake bayethula phambilini, kodwa akukho namunye owake wabeka phambili inhlanzeko, inhlambuluko, amasiko nesintu okusilahlekele kuleli lizwe. 

  Bheka kuyiwa okhethweni, kodwa omncane usakwazi ukusho izinkulumo ezephula umthetho wesihlanu kaNkulunkulu woku-hlonipha uyise nonina. 

  Ziyohlale zethulwa izinkulumo, kodwa ziyohlale ziqonde ukujabulisa  bona futhi kungezokuthi bazeneke abaphethe ukuze bathandwe yizwe nomhlaba kodwa ku-ngaguquki lutho komnyama.

  Bhedlindaba “VVO” Ka Lu Phuzi Mkhize (PhD)

  Uhlanya lwaseMlambomunye.

  Previous article15 FEBRUARY 2024
  Next articleKwexwayiswa amaqili azama ukungenela iComrades ngobugebengu