Zizofundisa ngokwelapha ngesintu e-UKZN izincwadi zika-VVO

135

THANDOLUHLE NGUBO

UBONA kungukufezeka kwephupho lakhe lokuba nesikole esifundisa kabanzi ngokwelapha kwendabuko nesiNtu sikaZulu jikelele, akubona kulahlekile umelaphi wendabuko uDkt Bhedlindaba ‘VVO’ Mkhize, owenze isivumelwano sokubambisana nokufundisa ne-University of KwaZulu-Natal (UKZN). UDkt Mkhize ube negxoxo ekhethekile naleli phephandaba lapho eveze khona ukuthi izinto sezimi ngomumo njengoba inhlangano yakhe i-UMsamo Institute yenze isivumelwano sobudlelwano bokusebenzisana ne-Chart Center yase UKZN, lapho izitshdeni ze-Honours Degree kuya kwi-PhD zizofunda kabanzi ngokwelapha ngokwesiNtu. UDkt Mkhize uthi nabelaphi bendabuko bazohlomula njengoba kukhona nezihlelo abanazo zokubafundisa.


“Ngingasho ngithi lokhu kufana nokufezeka kwephupho lami lokugcina, ngoba iphupho lami elikhulu bekungukuba nesikole sami esizogxila ezintweni ezithinta isintu. Ubudlelwano bami ne-UKZN busuka kude njengoba emnyakeni ewu-4 eyedlule sasayina i-MOU (Memorandum of Understanding) nayo, ngase ngibekwa ngiba yi-Senoir Lecturer esikoleni se-Religion, Philosophy and Classics, ngeshwa ke ubudlelwano bethu bagcina bungasebenzanga ngendlela,” kuchaza uDkt Mkhize.
Utshele leli phephandaba ukuthi isizathu sokuthi afise ukuba nesikole, ukubuyisa isithunzi sokwelapha ngokwesintu kanye nokucacisela abantu kanye nabanye abelaphi bendabuko ngokuthinta lolu hlobo lokwelapha.


“Ukwelapha kwendabuko sebalahlekelwa ubungcwele nobubona. Esikhathini samanje abelaphi bendabuko sebelapha into eyodwa bonke, futhi bathwasisa nanoma ngubani ozocela usizo kubo. Lokho akuyona into enhle, yikho nginesifiso sokufundisa kabanzi ngalokhu,” echaza.
Uthi kufane nokufezeka kwephupho lakhe ukuthola ucingo oluvela kuSolwazi Simangaliso Khumalo oyinhloko yesikole se-Religion, Philosophy and Classics, emazisa ngalobu budlelwano, nowabe esejuba uSolwazi Herbert Moyo njengozokwengamela amalungiselelo akho konke okuthinta lolu daba. Uthi zonke izingxoxo seziphothuliwe njengoba lesi sikhungo sisezinhlelweni zokushicelela ngesingisi izincwadi zakhe eziwu-12 ezizosesthenziswa uma sekuqala ukufundwa nge-semester yesibili yawo lo nyaka. Ucele nabanye abangabanazo izincwadi ezingaba usizo (ezithinta isintu nokwelapha ngokomdabu) ukuba baphumele obala ukuze zisetshenziswe nazo.
ILANGA likhulume noSolwazi Moyo, oveze ukuthi nakanjani imihlangano nama-workshops afundisa ngalokhu azoqala nge-semester yesibili kulo nyaka. Uveze ukuthi isifiso sabo esikhulu nesiholele ekuqaleni lolu hlelo ukubona abantu abelapha ngezindlela ezehlukene becobelelana ngolwazi lwezindlela zokulapha.


“Uma ubuka kahle ziningi izindlela abantu abalapheka ngazo. Kukhona abelashwa yimikhuleko, abelashwa yizinyanga nezangoma, odokotela njalo njalo, kodwa uma uqaphela abelaphi abezwani bebodwa kangangokuba inyanga ayivumelekile ukungena nebhodlela layo esibhedlela, kodwa abafundisi bayakwazi ukungena bazokwelapha ngokomoya. Thina ke sifuna ukuhlanganisa abefundisi, odokotela, izinyanga nezangoma ukuthi babenendlela yokusebenzisana. Ama-workshops alokho azoqala nge-semester ezayo, sisaqedela izingxoxo nje nabefundisi abambalwa esithanda babe yingxenye,” kusho uMoyo.


Utshele leli phephandaba ukuthi kuyisifiso sabo ukuthi abafundi baqale ukufunda isifundo esizogxila kulokhu ngayo isemester ezayo. Uthi nabelaphi bendabuko bazothola ithuba lokufundiswa ngasebemkantshubomvu kulo khakha. Uqinisekise ukuthi izincwadi zika Dkt Mkhize seziqalile ukuhumushwelwa esigisini kanti zizophinde zishicilelwe kabusha ngolwimi lwesiZulu ngaphansi kwabashicileli base-UKZN.
“Uma kuhambe ngokufisa kwethu isifundo esizobizwa nge-Healing and Wellness in the African Context sizoqala ukufundwa nge-semester ezayo. Okwenza sinqume ukuthi sifundwe ngabafundi kusuka kwabe Honours ukuthi sebekhulile futhi bazokuqonda kangcono lokhu. Uma sibuka inani labantu abethwasayo kulezi zinsuku, kuyakhombisa ukuthi abanye babo abayiqondi lento yokuthwasa. Yikho sifuna bafundiswe ngabantu abafana nobaba uMkhize, abanolwazi olunzulu kulokhu. Sifuna nabelaphi bendabuko abangenazo zimfanelo zokungena enyuvesi bazofunda lapha baphume nezitifiketi ezithile ngoba i-Chart-Isigodlo Somsamo inawo amandla okuzikhipha,” kuphetha uSolwazi.

Previous article28 March 2024
Next articleKukhalwa ngenhlalo engeyinhle kushiya abeGagasi FM