Zizonyuka izidingo zempilo ngenxa yokwehla kwamandla emali

  771

  JABULANI SIKHAKHANE

  IBHANGE loMbuso (SA Reserve Bank), selixwayise ngokuthi zizokwenyuka izindleko zempilo, ikakhulukazi eziphathelene nokudliwayo, okusho ukwehla kwamandla emali yaseNingizimu Afrika ngesikalo somthamo wezimpahla nezinye izidingo ezithengwayo. 

  Leli bhange likhomba isimo sezulu nonyaka, lithi sizoba nomthelela esivunweni sonyaka ozayo.

  Umbiko okhishwe yiStats SA kuleli sonto, ukhomba ukuthi izinga lokwehla kwamandla emali lenyukile ngoMandlulo (September) ngesivinini esiwu-5.4% uma liqhathaniswa nelangoNcwaba (August) (4,8%).

  IBhange loMbuso libika ukuthi kulindeleke ukuba inciphe imvula nonyaka, okusho ukuthi isivuno sezitshalo zasehlobo sizoba sincane. Lokhu kusho ukwenyuka kwenani lentengo yokudla. 

  Kuzokhumbuleka ukuthi uma izidingo zokudla zedlula umkhiqizo, iyenyuka intengo yakho, njengoba kusanda kwenzeka emuva kokuthi umkhuhlane wezinkukhu unciphise umkhiqizo wamaqanda.

  Ukwenyuka kwezindleko zempilo, ikakhulukazi ukudla, kusho ukwenyuka kwemali yenzalo enqunywa yileli bhange ukuze lehlise izinga lokwehla kwamandla emali. Ngokwehla kwamandla emali, sichaza isimo lapho umthamo wezimpahla umuntu angazithenga ngo-R1 000 nonyaka, lingehla uma liqhathaniswa nelezimpahla ayezithenga ngonyaka owedlule.

  Esinye isizathu esingabanegalelo ekwehleni kwamandla emali, wukwenyuka kwentengo kawoyela ongahluziwe. Intengo yawo seyenyuke yafinyelela ku-US$90 (R1 717) umphongolo, isuka ku-US$80 (R1526) ngasekuqaleni konyaka. Ukwenyuka kwe-ntengo kawoyela ongahluziwe, kwenyusa intengo kaphethiloli nodizili kuleli.

  Ngaphandle kokwenyuka kwentengo kawoyela ongahluziwe, esinye isizathu sokwenyuswa kwentengo kadizili nophethiloli, kuba amandla emali yakuleli uma eqhathaniswa nedola lase-United States of America (USA).

  La manani, elikawoyela ongahluzile namandla emali yakuleli, ayaxhumana ngoba uwoyela ongahluziwe uthengiswa nga-madola. Lokhu kusho ukuthi elakuleli kumele lithengise imali yakuleli ukuze lithenge amadolaelingathenga ngawo uwoyela ongahluziwe. 

  Uma amandla emali yakuleli ehlile kakhulu – uma eqhathaniswa neyase-USA – kusho ukuthi kumele iNingizimu Afrika isebenzise imali eningi ukuthenga eyase-USA, okwenyusa intengo yokuthenga uwoyela ngokwesikalo semali yakuleli.

  Isilinganiso; uma umgqomo kawoyela ongahluziwe uthengiswa ngo-US$90, bese kuthi imali yakuleli ilinganiselwa ku-R18 nge-dollar elilodwa, lokhu kusho ukuthi umgqomo ngamunye udla u-R1620. Uma amandla emali yakuleli ehla – uma eqhathaniswa nedola elilodwa – efinyelela ku-R20, kodwa intengo kawoyela ongahlu-ziwe ime ku-US$90, umphongolo ngamunye ungadla u-R1 800 ngokwemali yakuleli. 

  Okwesibili, intengo yomphongolo kawoyela ongahluziwe ngokwemali yase-USA, nayo ingenyuka. Ake sithi, amandla emali yakuleli uma eqhathaniswa neyase-USA amile ku-R18, kodwa intengo kawoyela yenyuke ifinyelele ku-US$120, lokhu kuyosho ukwenyuka kwezindleko zokuthenga uwoyela zifinyelele ku-R2 160 umphongolo ngamunye.

  Ukwenyuka kwentengo kawoyela, uphethiloli nodizili, kugcina kwenyuse intengo yezimpahla nezinye izidingo. Lokhu kudalwa wukuthi uphethiloli nodizili usetshenziswa ekuthuthweni kwempahla, futhi lezi zinto ziyingxenye yezindleko zamafemu zokukhiqiza impahla. 

  Nabalimi ngokunjalo, basebenzisa ogandaganda nemishini yokuvuna edla udizili nophethiloli, okusho ukuthi izi-ndleko zabo ziyenyuka.

  Ukwenyuka kwezindleko zezokuthutha kugcina ngokulandelwa wukwenyuka kwentengo yezimpahla ukuze abakhiqizi bazo baqhubeke nokwenza inzuzo. 

  Uma silinganisa, amabhikawozi agcina enyuse intengo yesinkwa ukuze amelane nezindleko zokwenyuka kwezokuthutha, ezithutha izinkwa zisuswa ezikhungweni la-pho zibhakwa khona zithunyelwa ezitolo.

  Yingakho-ke iBhange loMbuso libheka ngelokhozi izinga lokwenyuka kwentengo kawoyela namandla emali yakuleli uma iqhathaniswa neyase-USA ukuze lenze isibikezelo sokwehla kwamandla emali yakuleli ngesikalo somthamo wezimpahla ezingathengwa ngayo uma iqhathaniswa nezikhathi ezedlule.

  IBhange loMbuso liphinde lithi ukwehla kwezinga lokukhula komnotho wezwe nokuncipha kwesivuno esikhulu semali yentela elakuleli elasithola eminyakeni eyedlule ngenxa yokwenyuka kwentengo yezokumbiwayo, sekushiye leli licindezelekile ngokwemali kahulumeni.

  Yingakho-nje uMnyango wezeMali ubikezela ukuncishiswa kwezabelomali. 

  www.ilanganews.co.za

  Rising food cost and grocery prices surging costs of supermarket groceries as an inflation financial crisis concept hit by as a finance graph arrow with 3D render elements.
  Previous articleUsebanjwe yinkontileka kuMkhokha ‘uMaMzobe’
  Next articleUphenyo ngokufa kwezinhlanzi ngasenkampanini ebhunqiswe wumlilo